,,…Należy dążyć do takiego rozwoju, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem…” Jan Paweł II

Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie.

Szkoła Podstawowa nr 5 w Lipnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Lipnie www.sp5lipno.superszkolna.pl

    Data publikacji strony internetowej: 2017-10-20
    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-10-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
    Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Paweł Wojciechowski, adres e-mail: sp5_lipno@op.pl , telefon: 542872484.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Paweł Wojciechowski , adres e-mail: ppw84@o2.pl .

Każdy ma prawo: zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej lternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Budynek, w którym odbywa się obsługa interesantów nie jest przystosowane do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się.

 Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Marcin Kominiarczyk tel: 575-002-176, email: inspektor@cbi24.pl