,,…Należy dążyć do takiego rozwoju, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem…” Jan Paweł II

Monitoring Szkoły

 

Zarządzenie nr 14 / 2018/2019

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie

z dnia 11.10.2018r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie

 

Na podstawie art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
((t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy zarządzam co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Pracowników Szkoły zobowiązuje się do zapoznania z zapisami niniejszego regulaminu wraz
z załącznikami.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik do Zarządzenia

Nr 14/2018/2019

z dnia 11.10.2018r.

 

 

R E G U L A M I N

funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie

 

§ 1

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły oraz terenu wokół Szkoły (zwanego dalej „monitoringiem”), reguły rejestracji i zapisu informacji z monitoringu oraz sposób zabezpieczenia zapisu z kamer monitoringu, a także możliwość udostępniania zgromadzonych w ten sposób danych.

2. Monitoring nie obejmuje: pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni, przebieralni, stołówek.

3. Monitoring nie powinien stanowić środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników Szkoły.

4. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoły Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie zwana dalej Szkołą.

 

§ 2

Celem instalacji monitoringu jest:

 1. zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników,
 2. ochrona mienia Szkoły,
  1. zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.

 

§ 3

 1. System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności: kamery, rejestratory, okablowanie i oprogramowanie monitoringu,  a ponadto stanowisko umożliwiające podgląd obrazu z kamer i rejestratory (rejestrator).
 2. Kamery monitoringu znajdują się na korytarzach oraz na zewnątrz budynku Szkoły.
 3. Do zapoznania się z zapisami z kamer i rejestratorów z monitoringu upoważnieni są:

 

 

§ 4

 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
  1. Rejestracji i zapisowi na nośniku danych, podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu wizyjnego, bez rejestracji dźwięku.
  2. Dane pochodzące z nagrań monitoringu uważane są za dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.
  3. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, szkoła lub placówka przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia nagrania.
  4. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w ust. 4 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
   1. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 4 i 5 uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 

§ 5

 1. Informacja   o   funkcjonowaniu   monitoringu   wizyjnego   podawana   jest   poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach na obszar monitorowany.
 2. Na   tablicy   ogłoszeń oraz  na  stronie internetowej Szkoły zamieszcza się klauzulę informacyjną w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia, której treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Każdy nowy pracownik przed dopuszczeniem do pracy otrzymuje pisemną informację
  o stosowaniu monitoringu na terenie Szkoły, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Dane zapisane na nośnikach nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  1. Udostępnianie nagrań jest możliwe organom w szczególności Sądom, Prokuraturze, Policji lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.  Udostępnienie następuje po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Szkoły  lub w przypadku jego nieobecności przez Wicedyrektora.
  2. Osoba  zainteresowana  zabezpieczeniem  zapisu  z  monitoringu  wizyjnego  na  potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Dyrektora Szkoły z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.
  3. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniania uprawnionym organom. W przypadku  bezczynności  uprawnionych  organów  kopia  jest  niszczona  po  upływie  trzech miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół.
  4. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest osobie uprawnionej za pokwitowaniem.

 

§ 6

Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie.

 

§ 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania zarządzenia  przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

 

 1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie. (adres: Lipno Plac  11 Listopada 13, adres e-mail: sp5_lipno@op.pl , numer telefonu: 542872484).
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych (dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl, numer telefonu 575-002-176).
 3.      Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.
 4.    Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 

 1. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku uczniów, pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z art. 108a Prawo oświatowe oraz art.  222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).
 3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

 

Załącznik nr 2 Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

 

 Oświadczenie

dotyczącego monitorowania

Ja, ____________________________                

 (imię i nazwisko pracownika/osoby świadczącej pracę z innego tytułu)

wykonujący pracę na stanowisku ____________________________ (określić stanowisko) w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie przyjmuję do wiadomości, że u mojego pracodawcy stosowany jest monitoring wizyjny, w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.

 

 

_____________________________________________

 

(imię i nazwisko – czytelny podpis; data złożenia oświadczenia)