ZESTAWIENIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI

 I semestr 2011/2012

 

1.     Klasa : ……….         Wychowawca : ……………………………..

2.     Stan klasy w dniu klasyfikacji:  ……………….

3.     Liczba uczniów klasyfikowanych:  …………..

4.     Uczniowie nie klasyfikowani

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Przedmiot

Przyczyna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.     Uczniowie zwolnieni z zajęć

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Przedmiot

Podstawa zwolnienia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.     Uczniowie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

Lp.

Uczniowie:

Liczba

% uczniów

 

realizujący program szkoły specjalnej

 

 

 

z dostosowaniem wymagań edukacyjnych

 

 

 

korzystający z nauczania indywidualnego

 

 

 

7.     Uczniowie korzystający z dodatkowej oferty edukacyjnej

Lp.

Rodzaj zajęć:

Liczba

% uczniów

 

zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

 

 

 

zajęcia socjoterapeutyczne

 

 

 

gimnastyka korekcyjna

 

 

 

zajęcia logopedyczne

 

 

 

koła zainteresowań

                  

 

·         ………..

 

 

·         ………..

 

 

·         …………

 

 

·         …………..

 

 

·          

 

 

 

pomoc koleżeńska

 

 

 

inne …………………………………

……………………………………..

 

 

 

8.     Statystyczne wyniki nauczania

Lp.

Uczniowie:

Liczba

% uczniów

 

O średniej ocen 4,75 i więcej

 

 

 

O średniej ocen 4,0 i więcej

 

 

 

Z ocenami celującymi

  •  z 1 oceną celującą
  • z 2 i więcej ocenami celującymi

 

 

 

 

 

 

 

Z ocenami niedostatecznymi

  • z 1 oceną niedostateczną
  • z 2 ocenami niedostatecznymi
  • z 3 i więcej ocenami niedostatecznymi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Przedmioty

 

Średnia ocen

Ilość ocen

 ndst.

cel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Uczniowie z ocenami celującymi

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Przedmiot/

nauczyciel uczący

 

Uzasadnienie oceny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.     Uczniowie z ocenami niedostatecznymi

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Przedmiot/

nauczyciel uczący

 

Uzasadnienie oceny

Podjęte środki zaradcze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.     Zachowanie uczniów

Stan klasy

Oceny z zachowania

 

 

wz

bdb

db

pop

ndp

ng

 

 

 

 

 

 

% klasy

 

 

 

 

 

 

 

12.     Uczniowie z zachowaniem wzorowym

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Uzasadnienie oceny                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.     Uczniowie z zachowaniem nieodpowiednim i nagannym

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

zachowanie

Uzasadnienie oceny                             

Wykorzystane środki zaradcze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.     Prymusi w klasie ( średnia ocen 4,75 i więcej, zachowanie wz lub bdb)

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Średnia ocen

zachowanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.     Procentowy wskaźnik frekwencji

Rok szkolny 2007/2008

Semestr I 2008/2009

Uwagi ( przyczyna)

 

 

 

 

16.      Realizacja podstawy programowej

Lp.

Przedmiot

Nauczyciel prowadzący

Stopień realizacji podstawy programowej (zrealizowana, niezrealizowana w zakresie …..)                  

Uzasadnienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.     Charakterystyka klasy

Mocne strony klasy

Słabe strony klasy

 

 

 

 

 

 

 

 

18.     Osiągnięcia uczniów w konkursach, turniejach, zawodach itp.

Lp.

Nazwa konkursu:

Laureaci:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.     Uroczystości, przedsięwzięcia, wycieczki organizowane przez klasę:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

20.     Ocena realizacji programu wychowawczego klasy (z uwzględnieniem priorytetów szkoły na rok szkolny 2008/2009)

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

21.     Współpraca z rodzicami ( frekwencja na zebraniach, tematyka zebrań, aktywna współpraca z …, utrudniony kontakt z …., wspólnie podejmowane działania)

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

22.     Wnioski do dalszej pracy z klasą:

·         …………..

·         …………….

·         …………

23.     Uwagi i spostrzeżenia:    

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                           Podpis wychowawcy: