ZESTAWIENIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI

  I semestr 2011/2012 - kształcenie zintegrowane

 

1.     Klasa : ……….         Wychowawca : ……………………………..

2.     Stan klasy w dniu klasyfikacji:  ……………….

3.     Liczba uczniów klasyfikowanych:  …………..

4.     Uczniowie nie klasyfikowani

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Przedmiot

Przyczyna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.     Uczniowie zwolnieni z zajęć

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Przedmiot

Podstawa zwolnienia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.     Uczniowie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej

Lp.

Uczniowie:

Liczba

% uczniów

 

realizujący program szkoły specjalnej

 

 

 

z dostosowaniem wymagań edukacyjnych

 

 

 

korzystający z nauczania indywidualnego

 

 

 

7.     Uczniowie korzystający z dodatkowej oferty edukacyjnej

Lp.

rodzaj zajęć:

Liczba

% uczniów

 

zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

 

 

 

zajęcia socjoterapeutyczne

 

 

 

gimnastyka korekcyjna

 

 

 

zajęcia logopedyczne

 

 

 

koła zainteresowań

                  

 

·         ………..

 

 

·         ………..

 

 

·         …………

 

 

·         …………..

 

 

·          

 

 

 

pomoc koleżeńska

 

 

 

inne …………………………………

……………………………………..

 

 

 

8. Uczniowie wyróżniający się (pod względem dydaktycznym i wychowawczym)

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Uzasadnienie oceny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.      Uczniowie mający trudności w nauce ( nie opanowali wiadomości i umiejętności)

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

 

Uzasadnienie oceny

Podjęte środki zaradcze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.           Uczniowie sprawiający problemy wychowawcze

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Zachowanie -uzasadnienie                          

Wykorzystane środki zaradcze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.            Uczniowie z oceną celującą z religii

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Uzasadnienie oceny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.            Procentowy wskaźnik frekwencji

Rok szkolny 2007/2008

Semestr I 2008/2009

Uwagi ( przyczyna)

 

 

 

 

13.            Realizacja podstawy programowej

Lp.

Przedmiot

Nauczyciel prowadzący

Stopień realizacji podstawy programowej (zrealizowana, niezrealizowana w zakresie ….)                     

Uzasadnienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.           Charakterystyka klasy

Mocne strony klasy

Słabe strony klasy

 

 

 

 

 

 

 

 

15.           Osiągnięcia uczniów w konkursach, turniejach, zawodach itp.

Lp.

Nazwa konkursu:

Laureaci:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.           Uroczystości, przedsięwzięcia, wycieczki organizowane przez klasę:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

17.           Ocena realizacji programu wychowawczego klasy (z uwzględnieniem priorytetów szkoły na rok szkolny 2008/2009)

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

18.  Współpraca z rodzicami ( frekwencja na zebraniach, tematyka zebrań, aktywna współpraca z …, utrudniony kontakt z …., wspólnie podejmowane działania)

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

19.           Wnioski do dalszej pracy z klasą:

·         …………..

·         …………….

·         …………

20.           Uwagi i spostrzeżenia:    

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                           Podpis wychowawcy: