SPIS TREŚCI

 

                    1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
                    2. CELE I ZADANIA SZKOŁY
                
   3. ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE
                       
  4. ORGANIZACJA SZKOŁY
                       
  5. BIBLIOTEKA SZKOLNA
                       
  6. ŚWIETLICA SZKOLNA 
                    7. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
                    8. ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI

                       
  9. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
                        
10. UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
                               
  ROZDZIAŁ I. OBOWIĄZEK SZKOLNY
                                
 ROZDZIAŁ II. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
                         
11. CEREMONIAŁ SZKOŁY
                         
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

                    1. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie.
                    2.
Siedziba szkoły: Pl. 11 Listopada 13, 87–600 Lipno.
                    3. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II jest szkołą publiczną.
                    4. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasto Lipno.
                    5. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kujawsko–Pomorski Kurator Oświaty.
                    6. Cykl kształcenia w szkole podstawowej trwa 6 lat.
                    7. Na pieczęciach używana jest nazwa:
                        „Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II Plac 11 Listopada 13 87–600 Lipno tel./fax (0-54) 287–24–84”

                                                                            2. CELE I ZADANIA SZKOŁY

                                                                                                                       § 1
                    1. Szkoła realizując cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.
                        1.1.
 Jako nadrzędny cel pracy edukacyjnej uznaje wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia.
                        1.2.
 Umożliwia harmonijną realizację przez nauczyciela zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania.
                        1.3.
 Prowadzi działania profilaktyczne i sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły.
                        1.4.
 Podejmuje działania mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.

§ 2

                    1. Szkoła w zakresie nauczania zapewnia uczniom w szczególności:

                  1.1.   Naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem.

                  1.2.   Poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki  
                   na następnym etapie kształcenia

                  1.3.   Dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści.

                  1.4.   Rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych,  
                   czasowych i przestrzennych itp.).

                  1.5.   Rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego.

                  1.6.   Traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny,
                   prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie.

                  1.7.   Poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego.

                        1.8.   Poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

                     
                                                                                                                         § 3

                    1. Szkoła przygotowuje uczniów do pracy w warunkach współczesnego świata poprzez stwarzanie warunków do nabywania
                  następujących umiejętności:

                  1.1.   Planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności.

                  1.2.   Skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę 
                    poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień.

                  1.3.    Efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych
                    i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm.

                  1.4.   Rozwiązywania problemów w twórczy sposób.

                  1.5.   Poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się
                    technologią informacyjną.

                  1.6.   Odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków.

                  1.7.   Rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań.

                  1.8.   Przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

                                                                                                            § 4

                    1. Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, zmierzają do tego, by uczniowie:
                  1.1. Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym,  
                          społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym).

                  1.2. Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.

                  1.3.  Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym 
                  etapie.

                  1.4. Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc
                  umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych,
                  wolność własną z wolnością innych.

                  1.5. Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla    
                  odnalezienia własnego miejsca w świecie.

                  1.6. Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie,
                  w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych.

                  1.7. Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli 
                  możliwość doskonalenia się.

                  1.8. Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać

                         i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

                                                                                                                          § 5
                    1. Szkoła zapewnia opiekę uczniom odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych możliwości, w szczególności poprzez:
                        1.1.
 Sprawowanie bezpośredniej opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych,  
                               nadobowiązkowych i pozalekcyjnych przez nauczycieli prowadzących te zajęcia.
                        1.2.
 Pełnienie przez nauczycieli dyżurów podczas przerw, zgodnie z regulaminem dyżurów.
                        1.3.
Przestrzeganie zasad organizowania wycieczek szkolnych i innych form rekreacji poza szkołą, zgodnie z odrębnymi 
                               przepisami.
                        1.4.
 Systematyczne kontrolowanie przez pracowników szkoły pomieszczeń i sprzętu pod kątem zagrożeń dla zdrowia i życia
                               uczniów oraz niezwłoczne usuwanie stwierdzonych zagrożeń.
                        1.5.
   Zapewnienie możliwości korzystania z pomocy pedagoga szkolnego i pielęgniarki.

                                                                                                                          § 6
                    1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
                        1.1. Szkolny Zestaw Programów Nauczania
                        1.2. Program Wychowawczy Szkoły
                        1.3. Szkolny Program Profilaktyki
                    2. Program wychowawczy i program profilaktyki uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców
                        i Samorządu Uczniowskiego.
                        2.1. Program wychowawczy szkoły i program profilaktyczny tworzą nauczyciele, rodzice i uczniowie.

                                                                3. ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

                                                                                                                    § 1
            
 1. Organami Szkoły są:
                  Dyrektor Szkoły
                  Rada Pedagogiczna
                  Rada Rodziców
                  Samorząd Uczniowski

              2. Kompetencje ww. organów oraz szczegółowe zasady ich współdziałania określają ustawy, rozporządzenia wykonawcze
                  do ustaw oraz regulaminy wewnętrzne.
              3. W celu bieżącej wymiany informacji i poglądów poszczególne organy szkoły mogą zapraszać na swoje plenarne lub doraźne 
                  zebrania przedstawicieli innych organów szkoły.
              4. Uchwały organów szkoły podjęte prawomocnie w ramach ich kompetencji stanowiących podaje się do ogólnej wiadomości
                  w szkole w formie pisemnych tekstów, uchwał lub innych dokumentów.
              5. Zapewnia się każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji
                  określonych ustawą i statutem szkoły.
              6. Każdy organ szkoły może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów szkoły, proponując swoją opinię lub
                  stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

                                                                                                  DYREKTOR SZKOŁY

                                                                                                                    § 2
             
Dyrektor Szkoły na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności zarządza szkołą i reprezentuje
              ją na zewnątrz, a w szczególności:
              1. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły we współpracy z innymi nauczycielami
                  zajmującymi stanowiska kierownicze.
              2. Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w szkole nauczycieli, w tym:
                  a) hospituje wszystkie formy zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych,
                  b) organizuje wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły,
                  c) przeprowadza badanie wyników nauczania z przedmiotów obowiązkowych,
                  d) dokonuje oceny pracy nauczycieli,
                  e) analizuje dokumentację szkolną dotyczącą nauczania, wychowania i opieki,
                   f) inspiruje, koordynuje i organizuje współpracę między nauczycielami,
                  g) przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w roku wnioski z prowadzonego nadzoru pedagogicznego.
              3. Jest pracodawcą dla zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników, w tym:
                  a) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników szkoły,
                  b) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
                  c) występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród lub innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły po
                      zasięgnięciu opinii Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej,
                  d) zapoznaje pracowników z zakresem obowiązków,
                  e) organizuje pracę w sposób zapewniający efektywne wykorzystanie czasu pracy,
                  f) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy, organizuje szkolenie BHP pracowników,
                  g) terminowo i prawidłowo wypłaca wynagrodzenia,
                  h) ułatwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
                  i) zaspakaja socjalne potrzeby pracowników w miarę posiadanych środków,
                  j) prowadzi dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i akta osobowe pracowników,
                  k) powołuje i odwołuje nauczycieli z funkcji kierowniczych,
                  l) nadaje stopień nauczyciela kontraktowego nauczycielowi stażyście.
              4. Będąc przewodniczącym Rady Pedagogicznej:
                  a) zawiadamia członków Rady Pedagogicznej o posiedzeniach,
                  b) realizuje i egzekwuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji,
                  c) wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa,
                  d) przekazuje członkom Rady Pedagogicznej zarządzenia wydane przez MEN,
                  e) ustala organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
                  f) przedkłada Radzie Pedagogicznej projekty innowacji i eksperymentów.
              5. Sprawuje opiekę nad uczniami, a w szczególności:
                  a) sprawuje nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów,
                  b) zezwala na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą na pisemny wniosek rodziców,
                  c) wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego uczniom spoza rejonu,
                  d) podejmuje decyzje w sprawie przenoszenia uczniów do równoległych klas i może wystąpić z wnioskiem do Kuratora
                      Oświaty o przeniesienie do innej szkoły,
                  e) organizuje nauczanie indywidualne,
                  f) zwalnia uczniów z realizacji niektórych przedmiotów zgodnie z odrębnymi przepisami,
                  g) powołuje komisje egzaminacyjne, wyznacza terminy egzaminów,
              6. Współpracuje z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań wymagających takiego współdziałania, realizuje jej
                  zalecenia i wnioski w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty.
              7. Współpracuje z organami statutowymi szkoły, rozstrzygając kwestie sporne i konflikty w ramach swoich kompetencji.
              8. Umożliwia powstanie Rady Szkoły pierwszej kadencji na łączny wniosek dwóch spośród następujących organów: Rady               
                  Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.
              9. Współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w szkole, w zakresie przewidzianym odrębnymi
                  przepisami.
              10. Sprawując nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły m.in.:
                    a) organizuje wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,
                    b) organizuje i nadzoruje kancelarię szkoły,
                    c) organizuje przegląd techniczny obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno-remontowych,
                    d) przeprowadza okresową inwentaryzację majątku szkolnego.
              11. Egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego w szkole porządku oraz dbanie o czystość
                    i estetykę szkoły.
              12.Wydaje zarządzenia wewnętrzne obowiązujące wszystkich pracowników i uczniów.
              13. Wydaje zezwolenia na prowadzenie na terenie placówki zajęć pozalekcyjnych finansowanych przez rodziców lub z innych
                    źródeł, podejmuje działania umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.
              14. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady rodziców wprowadza obowiązek noszenia przez uczniów jednolitego stroju.
              15. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 31 marca odpowiednio szkolny zestaw programów nauczania
                    i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.
              16. Dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.
              17. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

RADA PEDAGOGICZNA 

                                                                                                                         § 3
                   
1.   Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły działającym w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, uprawnionym
                         do wydawania aktów prawa na terenie szkoły.
                   
2.  Rada Pedagogiczna w ramach swoich kompetencji:
                         a) opracowuje i uchwala regulamin swojej działalności,
                         b) przygotowuje projekt statutu albo jego zmian,
                         c) uchwala program wychowawczy, program profilaktyki, szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników
                             oraz dokonuje w nich zmian zgodnie z odrębnymi przepisami po zasięgnięciu opinii odpowiednio Rady Rodziców,
                             Samorządu Uczniowskiego lub obu tych organów,
                         d) ustala organizację doskonalenia  zawodowego nauczycieli,
                         e) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
                          f) wyraża zgodę (lub nie) odnośnie przystąpienia  ucznia do egzaminu klasyfikacyjnego z powodu jego nieusprawiedliwionej  
                             nieobecności,
                         g) podejmuje uchwałę odnośnie promocji warunkowej ucznia,
                         h) zatwierdza plan pracy szkoły,
                          i) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
                          j) deleguje swoich przedstawicieli do pracy w komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły.
                    3. Rada Pedagogiczna opiniuje:
                        a)
organizację pracy szkoły, a zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
                       
b)
plan wykorzystania środków finansowych, w ramach przyznawanych szkole limitów,
                        c) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
                        d) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć związanych bezpośrednio z organizacją 
                            procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w ramach przysługującego nauczycielom wynagrodzenia
                            zasadniczego oraz dodatkowych odpłatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,              
                        e
) wniosek Dyrektora w sprawie powołania i odwołania nauczycieli z funkcji kierowniczych,
                         f) wyraża opinię o pracy Dyrektora w przypadku dokonywania oceny jego pracy,
                        g) opiniuje możliwość indywidualnego toku nauki.
                    4.  Rada Pedagogiczna może wystąpić z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji Dyrektora
                         lub wicedyrektora.
                    5.  Deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły.
                    6.  Rada Pedagogiczna ma prawo:
                        a) wymagać od Dyrektora realizacji uchwał podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,
                        b) dwukrotnie w ciągu roku otrzymać od Dyrektora ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
                        c) do przedstawienia jej przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny wyników przeprowadzonego mierzenia jakości pracy
                            szkoły nie rzadziej niż raz na pięć lat,
                        d) do udziału jej przedstawiciela w zespole oceniającym nauczyciela w przypadku odwołania od uprzednio ustalonej oceny.
                   
7.  Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków,
                   
8.  Uchwały Rady Pedagogicznej formułowane są w postaci aktu prawnego, a fakt ich podjęcia oraz potwierdzenie spełnienie
                        wymogów dla ich ważności odnotowane są w protokole z posiedzenia.

RADA RODZICÓW

                                                                                                                        § 4
                   
1. W szkole działa Rada Rodziców reprezentująca ogół rodziców uczniów, której skład, tryb wyboru określa ustawa o systemie
                        oświaty oraz regulamin Rady Rodziców.
                    2. W skład Rady Rodziców wchodzą:
po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie 
                        rodziców uczniów danego oddziału.

                    3. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
                    4. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
                    5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
                        a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,
                        b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oraz przedstawicieli rad oddziałowych.
                    6. Rada Rodziców może występować do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu
                        sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

                    7. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
                        a) uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
                            • programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane
                               do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
                            • programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego 
                               wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
                        b)
uchwalenie Regulaminu Rady,
                        c) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania szkoły,
                        d) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora,
                        e) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników.
                    8. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną
                         w sprawie programu wychowawczego i programu profilaktyki, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem 
                         sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu
                         przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
                    9. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców wprowadza obowiązek noszenia przez uczniów jednolitego stroju.
                        Wzór jednolitego stroju określa dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców. Dyrektor szkoły, w której wprowadzono
                        obowiązek noszenia jednolitego stroju, może w porozumieniu z Radą Rodziców określić sytuacje, w których przebywanie
                        ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć
                        dydaktyczno – wychowawczych w określonym dniu lub dniach.
                    10. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek, których
                          wysokość jest ustalana corocznie przez Radę Rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców 
                          określa regulamin.

                                                                            SAMORZĄD UCZNIOWSKI

                                                                                                                        § 5
                   
1. Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie szkoły, którzy powołują Radę Samorządu Uczniowskiego.
                    2. Rada Samorządu Uczniowskiego wybiera opiekuna z ramienia Rady Pedagogicznej i opracowuje regulamin swojej działalności,
                        który uchwalany jest przez ogół uczniów.
                    3. Rada samorządu reprezentuje interesy uczniów w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przedstawia Radzie 
                        Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w sprawach  
                        dotyczących praw ucznia tj.:
                        a) prawa do znajomości, opiniowania i występowania z propozycją zmian statutu szkoły, programu wychowawczego,    
                             wewnątrzszkolnego systemu oceniania i innych dokumentów,
                        b) prawa do organizacji życia szkolnego, w tym do organizacji działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej w porozumieniu
                             z Dyrektorem Szkoły,
                        c) możliwość wnoszenia odwołań od decyzji Rady Pedagogicznej, Dyrektora Szkoły dotyczących spraw uczniów,
                        d) prawa do redagowania i wydawania gazetki szkolnej oraz współtworzenia strony WWW szkoły.
                    4. Przedstawiciele Rady Samorządu Uczniowskiego mogą brać udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
                    5. Rada Samorządu Uczniowskiego może wyrażać opinie do oceny pracy nauczycieli.

RELACJE MIĘDZY ORGANAMI SZKOŁY

                                                                                                                        § 6
                    1. Organy szkoły zobowiązane są do informowania o podejmowanych decyzjach, planowanych działaniach przez ogłaszanie ich
                        na tablicy informacyjnej lub na zebraniach.
                    2. Informacje dotyczące działalności Samorządu Uczniowskiego otrzymują inne organy statutowe za pośrednictwem opiekuna  
                        samorządu.
                    3. Za prawidłowy przepływ informacji między organami szkoły odpowiedzialny jest Dyrektor Szkoły.
                    4. Dyrektor umożliwia spotkania innym organom statutowym udostępniając pomieszczenia na terenie placówki.
                    5. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
                    6. Rodzice uczniów mają prawo do:
                        a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych szkoły i danej klasy,
                        b) znajomości wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
                        c) do uzyskania wszelkich informacji na temat swego dziecka,
                        d) do wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły
                             za pośrednictwem Rady Rodziców,
                        e) do stałych spotkań z nauczycielami.
                    7. Rodzice mogą uzyskać szczegółowe bieżące informacje na temat dziecka, jego zachowania, postępów i trudności w nauce  
                        poprzez kontakt z:
                        a) wychowawcą:
                            • na obowiązkowych zebraniach rodziców, których harmonogram jest przekazywany rodzicom podczas pierwszego spotkania
                               w danym roku szkolnym
                            • podczas zebrania, organizowanego w ciągu pierwszych dwóch tygodni roku szkolnego,
                            • w uzgodnionym z rodzicami terminie spotkań na terenie szkoły,
                            • na ustne lub pisemne wezwanie w ustalonym terminie,
                            • podczas wizyty wychowawcy w domu rodzinnym ucznia,
                        b) nauczycielem przedmiotu:
                            • w uzgodnionym terminie na spotkaniach indywidualnych, 
                        c) pedagogiem szkolnym:
                            • w sprawie skierowania na indywidualne badania w poradni psychologiczno-pedagogicznej,
                            • w celu rozwiązania konkretnego problemu,
                        d) Dyrektorem Szkoły:
                            • w przypadkach szczególnych, wykraczających poza kompetencje wychowawcy, nauczyciela przedmiotu lub pedagoga 
                              szkolnego,
                            • w przypadku konieczności rozwiązania kwestii spornych między rodzicem a nauczycielem lub wychowawcą.
                    8. Rodzice współdziałają ze szkołą poprzez udział w pracach organów szkoły - Rady Rodziców, bezpośrednio lub poprzez 
                        wybranych przedstawicieli.
                    9. Zasady informowania rodziców (prawnych opiekunów) o postępach w nauce i zachowaniu określa szczegółowo wewnątrzszkolny
                        system oceniania.
                   10. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:
                         a) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
                         b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne oraz pisemnego usprawiedliwiania nieobecności w ciągu
                             tygodnia od powrotu dziecka do szkoły,
                         c) ponoszenia finansowej odpowiedzialności za szkody materialne spowodowane przez ich dzieci,
                         d) obecności podczas zebrań.

                                                                                                                        § 7
                    1. Rozstrzyganie konfliktów i sporów w szkole odbywa się następująco:
                        a) sytuacje konfliktowe pomiędzy organami reprezentującymi nauczycieli, rodziców i uczniów rozstrzyga Dyrektor Szkoły
                            z możliwością odwołania się stron do organu prowadzącego szkołę,
                        b) sytuacje konfliktowe między uczniami w klasie, uczniami różnych klas oraz między uczniem a nauczycielem rozstrzygają 
                            wychowawcy klas z możliwością odwołania się stron do Dyrektora Szkoły,
                        c) sytuacje konfliktowe między nauczycielami lub pracownikami szkoły a także między nauczycielem (wychowawcą) a rodzicami  
                            uczniów rozstrzyga Dyrektor Szkoły z możliwością odwołania się stron do organu prowadzącego szkołę lub sądu,
                        d) sytuacje konfliktowe między uczniami lub ich rodzicami a szkołą oraz konflikty między nauczycielami i pracownikami szkoły
                            a Dyrektorem Szkoły rozwiązuje organ prowadzący szkołę z możliwością odwołania się stron do sądu.
                    2. W rozstrzyganiu konfliktów należy kierować się zasadami partnerstwa, obiektywizmu oraz dobra publicznego z zachowaniem 
                        prawa stron do wyrażania swoich opinii.
                    3. Sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Samorządu Szkolnego, Rady Rodziców
                        muszą być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.
                    4. W przypadku rażącego naruszenia regulaminów szkoły lub powstania innego sporu, Dyrektor Szkoły, Samorząd Szkolny,
                        Rada Rodziców, indywidualny nauczyciel lub rodzice mogą odwołać się do władz państwowych i samorządowych.

                                                                            4. ORGANIZACJA SZKOŁY
                                                                                  
                                                                                                § 1

                    1. Klasyfikowanie śródroczne odbywa się raz w roku w styczniu. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno –
                        wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy.

                                                                                                § 2
                    1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły
                        podstawowej opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz
                        planu finansowego. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący w porozumieniu z organem sprawującym
                        nadzór pedagogiczny.
                    2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się liczbę pracowników szkoły, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną
                        liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych finansowanych przez 
                        organ prowadzący szkołę.

                                                                                                § 3
                    1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Liczba uczniów w oddziale nie powinna być większa niż 26.
                        Uczniowie ci w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych
                        i nadobowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnie z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem     
                        wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
                        1.1. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla szkoły podstawowej.
                        1.2. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli liczba uczniów jest mniejsza od 18, o ile nie zostały przyjęte odrębne
                                porozumienia z organem prowadzącym w powyższej sprawie.
                        1.3. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa
                                z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.
                        1.4. Oddział należy dzielić na grupy w nauczaniu:
                                a) języków obcych, informatyki, jeśli oddział liczy więcej niż 24 uczniów,
                                b) zajęć wychowania fizycznego - zajęcia prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

                                                                                                § 4
                    1. Działalność edukacyjna realizowana jest poprzez:
                        1.1. Kształcenie zintegrowane w klasach I-III, będące łagodnym przejściem od wychowania przedszkolnego do edukacji     
                                prowadzonej w systemie szkolnym.
                        1.2. Kształcenie w ramach przedmiotów i bloków przedmiotowych w klasach IV-VI.
                    2. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III prowadzi nauczyciel według ustalonego przez siebie planu, dostosowując czas zajęć i przerw 
                        do aktywności uczniów, zachowując ciągłość nauczania i doskonalenia podstawowych umiejętności oraz uwzględniając   
                        w każdym dniu zajęcia ruchowe, których łączny tygodniowy wymiar wynosi co najmniej 3 godziny.
                    3. Dla uczniów niepełnosprawnych, którzy nie mogą uczęszczać do szkoły, organizowane jest na podstawie orzeczenia Poradni
                        Pedagogiczno-Psychologicznej nauczanie indywidualne.
                    4. Dyrektor szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami, może zezwolić na indywidualny tok nauki na wniosek lub za zgodą rodziców 
                        (opiekunów), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej.

                                                                                                § 5
                    1. Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład 
                        zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, z uwzględnieniem zasad
                        ochrony zdrowia i zasad higieny pracy.
                    2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny przydział godzin na poszczególne zajęcia zawarte w ramowym planie
                        nauczania. Szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel.
                    3. Podstawową formą pracy w szkole są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
                    4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych trwających
                        od 30 do 60 minut, z zachowaniem ogólnego tygodniowego wymiaru zajęć wynikającego z ramowego planu nauczania.
                    5. Czas trwania przerw międzylekcyjnych: 10 minut, dwie przerwy 15 minut. Rada Pedagogiczna w porozumieniu z radą rodziców
                        i Samorządem Uczniowskim może podjąć uchwałę w której ustali inny czas trwania i inny układ przerw międzylekcyjnych.
                    6. W nauczaniu zintegrowanym dopuszcza się możliwość pracy w układzie bezdzwonkowym, z zachowaniem zasad higieny pracy
                        umysłowej.
                    7. W szkole prowadzone są zajęcia wyrównawcze, zgodnie z potrzebami uczniów oraz możliwościami szkoły.
                    8. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady i ilość zajęć
                        dodatkowych (pozalekcyjnych), które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, w grupach oddziałowych
                        lub miedzyoddziałowych.
                    9. Liczba członków kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu nie może być     
                        niższa niż 15 uczniów, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna do 12 uczniów.

                                                                               5. BIBLIOTEKA SZKOLNA
                                                                                              
                                                                                                § 1
               
1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-
                        wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
                    2. Do zadań bibliotekarza należy:
                        a) gromadzenie, opracowywanie, katalogowanie księgozbioru i dokumentacji bibliotecznej,
                        b) opracowanie regulaminu korzystania z biblioteki szkolnej,
                        c) dostosowanie czasu pracy biblioteki do planu lekcji uczniów przy zachowaniu dostępności biblioteki dla ucznia przed i po  
                             lekcjach,
                        d) realizacja treści ścieżek przedmiotowych, szczególnie "Edukacji czytelniczej i medialnej" zawartych w szkolnym zestawie   
                             programów nauczania,
                        e) organizowanie współzawodnictwa czytelniczego oraz różnych form wizualnej informacji i propagowania książek,
                         f) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
                        g) tworzenie warunków do poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się
                            technologią informatyczną,
                        h) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego w ramach zastępstw za nieobecnych nauczycieli lub w innym czasie
                            dogodnym dla uczniów,
                         i) przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas.
                    3. Biblioteka może prowadzić działalność zarobkową (loterie, kiermasze) w celu pozyskania funduszy na wewnętrzną działalność
                        własną (nagrody, zakup elementów dekoracyjnych itp.)
                    4. Szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności nauczyciela-bibliotekarza określają odrębne przepisy oraz przydział
                        czynności.

                                                                             6. ŚWIETLICA SZKOLNA

                                                                                                § 1

                    1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców organizuje się zajęcia w świetlicy
                        szkolnej. Dla realizacji celów statutowych do świetlicy szkolnej uczęszczają uczniowie szkoły podstawowej spełniający wyżej
                        wymieniony warunek .
                    2. Świetlica pracuje w godzinach dostosowanych do potrzeb uczniów w oparciu o plan pracy ustalany corocznie przez wychowawcę
                        świetlicy, wynikający z założeń planu pracy szkoły.
                        2.1 W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych liczących do 25 uczniów.
                    3. Specyficzną formą opieki w ramach zajęć świetlicowych są:
                        a) opieka nad uczniami danej klasy w przypadku nieobecności nauczyciela w sytuacji niemożności zorganizowania innej formy
                             zastępstwa,
                        b) opieka nad uczniem w wyjątkowych okolicznościach, kiedy ze względu na brak opieki domowej uczeń musi przyjść do szkoły
                             wcześniej lub pozostać w niej dłużej.
                    4. Świetlica pracuje w pełnym wymiarze godzin pracy nauczyciela świetlicy. Czas mierzy się godziną zegarową.

                                                           7. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

                                                                                                 § 1
               
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi.
                    2. Zasady zatrudniania pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.
                    3. W szkole może być zatrudniony: pedagog, psycholog, logopeda i inni specjaliści w zależności od potrzeb i możliwości
                        finansowych szkoły.

                                                                                                 § 2
               
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jej jakość i wyniki oraz   
                        bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
                    2. Do szczególnych zadań nauczyciela związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą należy:
                        a) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego,
                        b) obowiązek zapoznania się z różnymi programami nauczania danego przedmiotu i wybór jednego z nich do realizacji,
                        c) nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego, program nauczania oraz podręcznik spośród programów
                            i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego,
                        d) obowiązek nieustannego samokształcenia się i aktualizacji wiedzy metodycznej i merytorycznej,
                        e) obowiązek przygotowania się do każdej lekcji, przemyślenia jej pod kątem doboru metod, zasad i pomocy naukowych w celu
                            podniesienia wyników nauczania i uatrakcyjniania zajęć lekcyjnych,
                         f) udział w konferencjach, zjazdach i naradach organizowanych przez szkołę oraz inne jednostki,
                        g) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,
                        h) udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu trudności w nauce,
                         i) stymulowanie rozwoju psychofizycznego uczniów,
                         j) wdrażanie uczniów do systematycznej pracy, samokontroli, samooceny i pracy zespołowej,
                        k) ukierunkowanie samodzielnej pracy ucznia,
                         l) uświadamianie uczniom stopnia opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania oraz
                            ewentualnych braków w tym zakresie,
                         ł) bezstronna, obiektywna i sprawiedliwa ocena ucznia,
                       m) obniżenie wymagań z nauczanego przedmiotu na wniosek poradni psychologiczno-pedagogicznej,
                        n) prawidłowe prowadzenia dokumentacji szkolnej, w tym:
                            
systematyczne wpisywanie tematów lekcji,
                            
kontrolowanie obecności uczniów na lekcji,
                            
rytmiczne wpisywanie ocen cząstkowych,
                            
wpisywanie ocen śródrocznych i rocznych w ustalonych terminach,
                            
sporządzanie informacji dotyczących działań w zakresie powierzonych przez Dyrektora dodatkowych obowiązków,
                         o) dbanie o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny poprzez:
                            
zabezpieczenie pomocy naukowych będących zagrożeniem dla życia i zdrowia ucznia,
                            
systematyczne kontrolowanie sprzętu, urządzeń sportowych,
                            
egzekwowanie, przestrzeganie regulaminów pracowni przez uczniów,
                            
używanie tylko sprawnego sprzętu,
                         p) współpraca z rodzicami poprzez udział w zebraniach, konsultacjach oraz udzielanie im rad i wskazówek pedagogicznych,
                    3. Do szczególnych zadań nauczyciela związanych z bezpieczeństwem powierzonych jego opiece uczniów należy:
                        a) zapoznanie uczniów ze statutem szkoły i odnotowanie tego faktu w dzienniku lekcyjnym,
                        b) wpajanie uczniom zasad bezpiecznego zachowania się na terenie szkoły i poza nią,
                        c) poznanie osobowości ucznia, warunków życia i stanu zdrowia oraz współpraca w tym zakresie z rodzicami, pielęgniarką,
                            pedagogiem i nauczycielem wychowania fizycznego,
                        d) traktowanie ucznia jako podmiotu w procesie wychowania,
                        e) angażowanie się w różne formy zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych,
                         f) punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć,
                        g) aktywne pełnienie dyżurów przed lekcjami i podczas przerw śródlekcyjnych, przestrzegając regulaminu dyżurów określającego
                             obowiązki nauczyciela dyżurującego,
                         h) reagowanie na naruszenie porządku prawnego, ustalenie przyczyn takiego zachowania oraz stosowanie środków zaradczych
                             w stosunku do uczniów na terenie szkoły jak i poza nią,
                          i) niedopuszczanie do samowolnego opuszczania terenu szkoły przez uczniów. Uczeń przebywający w szkole zgodnie z planem
                             zajęć może być zwolniony z lekcji tylko na pisemną prośbę rodziców. Jeśli szkoła nie ma możliwości zorganizowania 
                             zastępstwa za nieobecnego nauczyciela, dopuszcza się możliwość zwolnienia uczniów z jednodniowym uprzedzeniem
                             poprzez informację na tablicy ogłoszeń,
                          j) nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące
                             zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,
                         k) nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby zwrócić się
                             o podanie celu pobytu na terenie szkoły, zawiadomić pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych,
                          l) nauczyciel szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących
                             znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.
                    4. Inne obowiązki nauczyciela:
                        a) uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej i realizowanie jej uchwał,
                        b) ponoszenie odpowiedzialności finansowej za zniszczenie powierzonego jego opiece sprzętu wynikające z niedbalstwa, braku
                             zabezpieczenia lub nadzoru.
                    5. Nauczyciel ma obowiązek wykonywać inne prace zlecone przez Dyrektora, dotyczące bezpośrednio działalności dydaktyczno-  
                        opiekuńczo-wychowawczej szkoły.
                    6. Nauczyciel ma prawo do:
                        a) decydowania w sprawie doboru programów nauczania, podręczników, doboru metod, form organizacyjnych i środków
                             dydaktycznych,
                        b) decydowania o śródrocznej i rocznej ocenie ucznia,
                        c) zgodnego z higieną pracy tygodniowego rozkładu zajęć i dyżurów,
                        d) poszanowania własnej godności osobistej, wolności religijnej, etnicznej i światopoglądowej.
                    7. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy
                        publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).
                    8. Organ prowadzący szkołę i Dyrektor Szkoły są zobowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla
                        nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

                                                                                                 § 3
               
1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe i inne.
                    2. Nauczyciele danego zespołu określają jego cele, zadania i plan rozwoju.
                    3. Do szczególnych zadań zespołu należy:
                        a) uzgadnianie spraw dotyczących programów nauczania,
                        b) korelacja pomiędzy przedmiotami pokrewnymi,
                        c) opiniowanie innowacji, eksperymentów pedagogicznych, autorskich programów nauczania, bieżących działań wychowawczych
                            i programu wychowawczego,
                        d) organizowanie i inspirowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
                        e) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów,
                         f) organizowanie koleżeńskiej pomocy i doradztwa metodycznego młodym nauczycielom,
                        g) organizowanie imprez, konkursów przedmiotowych, wystaw osiągnięć uczniowskich,
                        h) ustalanie harmonogramu oraz tematyki tzw. lekcji koleżeńskich,
                         i) ustalanie propozycji siatki godzin w szkolnym programie nauczania oraz podziału godzin do dyspozycji Dyrektora,
                         j) gromadzenie materiałów dydaktycznych i wzajemna ich wymiana,
                        k) opracowanie, rozprowadzanie i analizowanie wyników ankiet do uczniów i rodziców.
                    4. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora.

                                                                                                 § 4
               
1. Dla każdego oddziału Dyrektor wyznacza wychowawcę.
                    2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej pożądane jest by wychowawca prowadził swój oddział przez cały cykl nauczania.
                        W uzasadnionych przypadkach rodzice i uczniowie mogą wnioskować do Dyrektora w sprawie zmiany wychowawcy poprzez 
                        Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski. Dyrektor rozpatruje wniosek w terminie 14 dni od daty jego złożenia.
                    3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami szkoły, a w szczególności:
                        a) wspomaganie uczniów w ich wszechstronnym rozwoju,
                        b) przygotowanie uczniów do życia w rodzinie i w społeczeństwie,
                        c) współpraca z rodzicami i pomoc w wychowaniu i kształtowaniu dzieci,
                        d) prowadzenie określonej przepisami dokumentacji dydaktyczno-wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa).
                    4. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.3 winien:
                        a) śledzić postępy w nauce swoich wychowanków,
                        b) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,
                        c) powiadamiać o przewidywanym dla ucznia semestralnym lub rocznym stopniu niedostatecznym na miesiąc przed
                            klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej,
                        d) udzielać porad w zakresie dalszego kształcenia i wyboru zawodu,
                        e) opracować roczny program wychowawczy uwzględniający problemy klasy,
                         f) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,
                        g) kształtować właściwe stosunki między uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osobistej,
                        h) diagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,
                         i) zachęcać rodziców do wspólnego rozwiązywania problemów wychowawczych klasy,
                         j) organizować spotkania z rodzicami,
                        k) współpracować z pedagogiem szkolnym i poradnią psychologiczno- pedagogiczną,
                         l) współtworzyć z klasą życie kulturalne,
                         ł) inicjować pomoc uczniom, którzy jej potrzebują.
                    5. Nauczyciel ma prawo wnieść prośbę do Dyrektora o rezygnację z wychowawstwa. Pisemna prośba musi zawierać uzasadnienie.

                                                                                                 § 5
               
1. W szkole zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz, który gromadzi, opracowuje i udostępnia zasoby biblioteki, inspiruje i 
                        koordynuje działania w zakresie upowszechniania czytelnictwa i przygotowania do korzystania z informacji w szkole.
                    2. Do szczególnych zadań bibliotekarza należy:
                        a) gromadzenie, ewidencjonowanie, opracowanie, selekcjonowanie i konserwowanie księgozbioru biblioteki szkolnej,
                        b) udostępnianie księgozbioru i organizowanie warsztatu informacyjnego biblioteki,
                        c) prowadzenie zajęć dla uczniów z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego,
                        d) wspomaganie nauczycieli przedmiotów w pracy dydaktycznej przez dostarczanie właściwej lektury i innych środków
                            dydaktycznych,
                        e) współpraca z nauczycielami w realizacji programu ścieżki edukacyjnej: edukacja czytelnicza i medialna,
                         f) współpraca z wychowawcami, inicjowanie i prowadzenie działań służących popularyzacji czytelnictwa oraz wyrabianiu
                            nawyków korzystania z książki i innych nośników informacji.

                                                                                                 § 6
               
1. W szkole zatrudniony jest pedagog.
                    2. Pedagog organizuje pomoc pedagogiczną i psychologiczną dla uczniów. Celem tej pomocy jest wspomaganie rozwoju
                        psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami
                        (opiekunami), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi.
                    3. Do szczególnych zadań pedagoga należy:
                        a) pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń
                            szkolnych i trudności wychowawczych,
                        b) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły oraz programu
                            profilaktyki szkolnej w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
                        c) wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu
                            profilaktyki szkolnej,
                        d) określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom,
                        e) dbanie o realizację obowiązku szkolnego,
                         f) koordynację działań podejmowanych na terenie szkoły z zakresu orientacji zawodowej,
                        g) podejmowanie działań na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji
                            życiowej,
                         h) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, policją, sądem, organami szkoły i innymi instytucjami,
                          i) organizowanie różnych form terapii pedagogicznej uczniom z objawami niedostosowania społecznego,
                          j) dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole i przedstawianie jej na posiedzeniu Rady Pedagogicznej,
                         k) organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego,
                          l) współpraca z rodzicami uczniów z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi,
                          ł) prowadzenie dokumentacji tj. roczny plan pracy, dziennik pedagoga, teczki indywidualne uczniów zawierających dokumentację
                             prowadzonych badań i czynności uzupełniających.

                                                                                                 § 7
               
W szkole zatrudnieni są pracownicy służby zdrowia odpowiedzialni za zdrowie i rozwój fizyczny dzieci, którzy współpracują
                    z dyrekcją w utrzymaniu właściwego stanu higieniczno-sanitarnego poprzez udział w okresowych i doraźnych przeglądach
                    czystości szkoły. Służba zdrowia organizuje corocznie badania okresowe uczniów określone odrębnymi przepisami.

                                                                                                 § 8
               
1. W szkole zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi, których zakres obowiązków ustalany jest oddzielnie. Warunkiem
                         zatrudnienia ww. pracowników jest zgoda organu prowadzącego.  
                    2. W szkole zatrudniony jest Sekretarz Szkoły.
                    3. Do zadań Sekretarza Szkoły należy prowadzenie kancelarii oraz innych spraw szkoły wg obowiązujących przepisów oraz zgodnie
                        z zakresem obowiązków w tym:
                        a) przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej,
                        b) wydawanie uczniom i pracownikom dokumentów zgodnych z posiadaną przez szkołę dokumentacją,
                        c) obsługa spraw uczniowskich i pracowniczych,
                        d) prowadzenie spraw kadrowych.
                    4. Upoważniony przez Dyrektora Szkoły pracownik obsługi szkoły powinien zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren
                        szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie Dyrektora Szkoły lub skierować tę osobę do dyrektora.
                    5. Pracownik szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących
                        znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

                                                                                                 § 9
               
1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora zgodnie z odrębnymi przepisami.
                    2. Wicedyrektor wykonuje zadania zalecone przez dyrektora w zakresie:
                        a) Kierowania i nadzorowania pracy dydaktycznej poprzez:
                           
zabezpieczenie nauczycielom pełnej dokumentacji programowej,
                           
nadzorowanie pracy zespołu nauczycieli,
                           
nadzorowanie pracy biblioteki szkolnej,
                           
nadzór nad opracowaniem harmonogramu zajęć pozalekcyjnych,
                           
nadzór nad przygotowaniem uczniów do konkursów przedmiotowych i artystycznych,
                           
nadzorowanie właściwej realizacji przez nauczycieli obowiązujących programów nauczania, rytmicznego oceniania uczniów.
                        b) Kierowania i nadzorowania pracy wychowawczej i opiekuńczej poprzez:
                           
czuwanie nad właściwym przebiegiem uroczystości i apeli na terenie szkoły,
                           
kontrolę dyżurów nauczycieli,
                           
organizowanie i kontrolowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli,
                           
nadzorowanie realizacji zadań wychowawczych wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły,
                           
kontrola i nadzorowanie odpowiedniego planowania wycieczek szkolnych w tym dokumentacji związanej z tymi działaniami.
                        c) Kierowanie polityką kadrową poprzez:
                           
zgłaszanie wniosków w sprawie wyróżniania, nagradzania i karania pracowników szkoły,
                           
przygotowanie projektów oceny pracy podległych nauczycieli,
                           
układanie przedziału czynności dla nauczycieli,
                           
udzielania pomocy nauczycielom w wykonywaniu zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
                           
kształtowania odpowiedniej atmosfery i dyscypliny pracy szkoły,
                        d) Wykonywania innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

                                                       8. ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI

                                                                                                 § 1
               
1. Nauczyciele szkoły wspomagają rodziców i współpracują z nimi w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
                    2. Współdziałanie odbywa się na zasadzie wzajemnego szacunku , partnerstwa i rozumienia racji obu stron.
                    3. Współdziałanie zapewnia rodzicom:
                        a) znajomość zadań i zamierzeń klasy i szkoły,
                        b) znajomość przepisów prawa szkolnego,
                        c) uzyskiwanie bieżącej informacji na temat swego dziecka,
                        d) porady i konsultacje w sprawach dotyczących dziecka.
                    4. Formami współdziałania rodziców ze szkołą są:
                        a) spotkania klasowe rodziców,
                        b) spotkania Rady Klasowej z wychowawcą klasy,
                        c) spotkania Rad Klasowych z dyrekcją szkoły,
                        d) „Dzień otwartej szkoły” - spotkanie rodziców z nauczycielami uczącymi dziecko,
                        e) indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami,
                         f) konsultacje rodziców z pedagogiem szkolnym,
                        g) przyjmowanie rodziców przez dyrektora szkoły i wicedyrektora,
                        h) kontakty telefoniczne,
                         i) zapraszanie rodziców przez wychowawców, pedagoga szkolnego, dyrekcję w przypadkach drastycznego przekroczenia norm
                            zachowania przez ich dzieci,
                         j) zapraszanie rodziców do udziału we wspólnym organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych.
                    5. Indywidualne spotkanie rodzica z nauczycielem nie może zakłócać lekcji, pełnionego przez nauczyciela dyżuru lub innych zajęć
                        prowadzonych z uczniami.
                    6. Rodzice, poprzez swoje organy (Rady Klasowe, Radę Rodziców) przedstawiają opinię na temat pracy szkoły lub poszczególnych
                        jej organów i pracowników:
                        a) Dyrekcji Szkoły w celu wyjaśnienia lub zmiany sytuacji budzącej zastrzeżenia,
                        b) organowi prowadzącemu lub sprawującemu nadzór pedagogiczny w sytuacji niemożności poprawy poprzez interwencję 
                            wewnątrz szkoły.

9. Wewnątrzszkolny System Oceniania
w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II
w Lipnie

Rozdział I
Podstawa prawna

                                                                                                                         §1
                    1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,   
                        klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
                    2. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.
                    3. Szkolny zestaw programów nauczania i wychowania.

                                                                                                                  Rozdział II
                                                                                                           Założenia ogólne

                                                                                                                         
§1
                   
Cele ogólne systemu oceniania                          
                    1. Celem oceniania, w myśl wewnątrzszkolnego systemu oceniania jest:
                        a) informowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych i jego postępach w tym zakresie,
                        b) pomoc w samodzielnym planowaniu rozwoju ucznia,
                        c) motywowanie ucznia do pracy,
                        d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach oraz specjalnych
                            uzdolnieniach ucznia,
                        e) umożliwienie nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy.

§ 2

              Cele swoiste dla szkoły

              1. Ujednolicenie sposobu oceniania w szkole.

              2.  Zapewnienie bezpiecznego udziału w procesie uczenia się.

              3. Pobudzenie rozwoju umysłowego, ukierunkowanie jego dalszej pracy.

              4. Wdrażanie do systematycznej pracy i samokontroli.

                    5. Nabywanie umiejętności rozróżniania pozytywnych i negatywnych zachowań.

Rozdział III
Ocenianie w I etapie edukacji (klasy I – III)

                                                                                                § 1
                                                                                                           Cele oceniania

                    1. Celem kształcenia zintegrowanego jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia.
                    2. Ocenianie dzieci w młodszym wieku szkolnym ma na celu:
                        a) uzyskanie informacji o poziomie wiedzy i umiejętności ucznia,
                        b) wdrażanie do systematyczności,
                        c) motywowanie i wspomaganie dziecka w podejmowaniu działań sprzyjających naturalnemu rozwojowi,
                        d) systematyczne dostarczanie rodzicom informacji o umiejętnościach dzieci,
                        e) stopniowe wdrażanie do samooceny.

§ 2

                                                                                                         Funkcje oceniania

              1.
Ocena opisowa powinna spełniać następujące funkcje:
                  a) diagnostyczną – dając odpowiedzi na pytania, jak daleko w rozwoju jest uczeń  względem wymagań stawianych przez
                       nauczyciela,
                  b) informacyjną – przekazując informacje, co dziecku udało się poznać, zrozumieć, opanować, nauczyć, jakie dziecko zdobyło    
                      umiejętności, co już potrafi, jaki jest wkład jego pracy,
                  c) korekcyjną – odpowiadając na pytanie, co uczeń ma już opanowane, co robi dobrze, nad czym musi jeszcze popracować,
                      co poprawić, zmienić, udoskonalić,
                  d) motywującą - zachęcając dziecko do samorozwoju, dalszego wysiłku, dodając wiary we własne siły i nadzieję na osiągnięcie
                      sukcesu,
                  e) rozwojową – odpowiadając na pytania, czy dokonują się zmiany w samym dziecku, jakie jest tempo i dynamika tych zmian.

                                                                                              § 3
                                                                              Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności
                   
1. Odpowiedzi ustne
                    2. Kartkówki
                    3. Klasówki
                    4. Aktywność na lekcji (indywidualna i zbiorowa)
                    5. Prace domowe
                    6. Testy
                    7. Badania kompetencji
                    8. Samoocena ucznia

                                                                                              § 4
                                                                   Obszary aktywności podlegające ocenianiu i sprawdzaniu

                    1. Ocenianiu podlegają wiadomości, umiejętności, postawy określone w programie ze szczególnym uwzględnieniem:
                        a) wiedzy i umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki na wyższym etapie kształcenia,
                        b) dyspozycji społecznych:
                            • komunikowania się w różnych sytuacjach,
                            • umiejętności współpracy w zespole,
                            • podejmowania indywidualnych i zespołowych decyzji,
                            • wywiązywania się z ról społecznych na terenie klasy,
                            • przestrzegania ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego,
                            • poziomu samodzielności i zaangażowania w proces uczenia się.
                    2. Obszary aktywności podlegające ocenianiu w klasach I – III obejmują:
                        • słuchanie,
                        • mówienie,
                        • czytanie,
                        • pisanie,
                        • obliczanie,
                        • obserwowanie i badanie,
                        • odtwarzanie i tworzenie,
                        • działania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa,
                        • zachowanie.

                                                                                              § 5
                                                                                                     Zasady oceniania

                    1. Informowanie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów):
                        a) w klasach I – III nauczyciele przygotowują na piśmie, na pierwsze spotkanie z rodzicami (w każdym roku szkolnym), zestawy 
                            wymagań dotyczących poszczególnych aktywności edukacyjnych,
                        b) o zasadach oceniania zachowania wychowawca informuje uczniów na początku roku szkolnego, a rodziców podczas
                            pierwszego zebrania w danym roku szkolnym.
                    2. Jawność oceniania:
                         a) oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
                    3. Obniżenie wymagań
                        a) Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni   
                            specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,
                            u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie
                            tym wymaganiom.
                        b) Dostosowania wymagań edukacyjnych dokonuje nauczyciel na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-
                            pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej w stosunku do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
                            i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się,
                            uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
                        c) W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania
                            dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia
                            może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
                        d) Ze względu na różnorodne możliwości psychofizyczne uczniów, w trakcie lekcji oraz w procesie oceniania stosowane będą
                            następujące zasady związane z dostosowaniem wymagań edukacyjnych w stosunku do uczniów mających specyficzne
                            trudności w uczeniu się:
                            • dodatkowe wyjaśnienia treści poleceń,
                            • pytania naprowadzające,
                            • zwiększenie ilości czasu przeznaczonego na rozwiązanie konkretnego problemu,
                            • zmniejszenie ilości zadań do rozwiązania,
                            • zróżnicowanie prac domowych,
                            • wymaganie zadań o niewielkim stopniu trudności,
                            • pozytywna motywacja – wskazywanie nawet drobnych sukcesów,
                            • wskazywanie związków i zastosowań konkretnego problemu z życiem codziennym,
                            • wspomaganie ucznia w utrwaleniu nabytych umiejętności,
                            • wspólnie z uczniem wyjaśnianie niezrozumiałych zagadnień problemowych,
                            • wymaganie systematyczności w prowadzeniu zeszytu, wykonywanie ćwiczeń zleconych przez nauczyciela, wspomagających
                              utrwalanie nabytych umiejętności,
                            • wymaganie od ucznia spełnienia wymagań na poziomie podstawowym.

                                                                                              § 6
                                                                                                     Sposoby oceniania
                   
1. Ocena bieżąca:
                        • odbywa się każdego dnia w trakcie zajęć szkolnych,
                        • polega na stałym informowaniu ucznia o jego zachowaniu i postępach w nauce,
                        • ocena słowna motywuje do aktywności i wysiłku: wyraźnie wskazuje osiągnięcia i to, co należy jeszcze wykonać, usprawnić,
                        • w ocenie bieżącej stwierdzamy w szczególności: co dziecko wykonało, jak wykonało, ile potrafi, czego nie umie.
                    2. Ocena semestralna:
                        • jest to ocena podsumowująco–zalecająca,
                        • redagowana jest pisemnie na koniec I semestru,
                        • informuje o osiągnięciach ucznia, jak również zawiera wskazania, nad czym uczeń powinien intensywniej popracować
                          w następnym semestrze, by nie dopuścić do rażących braków edukacyjnych,
                        • przedstawia indywidualną naturę dziecka, grupując informacje o jego wewnętrznych stanach i procesach, o przejawach
                          zachowania.
                    3. Ocena roczna:
                        • jest to ocena podsumowująco–klasyfikacyjna,
                        • wyrażona jest na piśmie na koniec roku szkolnego w formie świadectwa szkolnego zawierającego opis stopnia opanowania
                          zrealizowanych treści programowych obowiązujących w danej klasie. Nie zawiera już żadnych wskazań, zaleceń.

                                                                                              § 7
                                                                       
Skale stosowane w ocenianiu

                   
1. Punktacja testów i samodzielnych prac:
                        • 0 % - 34 % - poziom V
                        • 35 % - 50 % - poziom IV
                        • 51 % - 75 % - poziom III
                        • 76 % - 89 % - poziom II
                        • 90 % - 100% - poziom I
                    2. W ciągu dwóch tygodni uczeń powinien poznać wyniki swojej pracy.
                    3. Opanowanie wiadomości i umiejętności są zaznaczane przez nauczyciela w dzienniku i na Karcie osiągnięć ucznia znakiem:
                        • ( + ) opanował wiadomości i umiejętności
                        • ( / ) opanował częściowo wiadomości i umiejętności
                        • ( - ) brak wiadomości i umiejętności


                                                                                              § 8
                                                             Formy obserwacji i dokumentacji osiągnięć i postępów ucznia

                    1. Karta obserwacji ucznia.
                    2. Bieżące oceny postępów w nauce.
                    3. Ankieta samooceny ucznia.

                                                                                              § 9
                                                                                    Klasyfikowanie i promowanie uczniów

                    1. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
                    2. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest oceną opisową.
                    3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy      
                        uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
                        specjalnego albo indywidualnego nauczania lub publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym publicznej poradni
                        specjalistycznej.
                    4. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych
                        w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
                        i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
                    5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną
                        zachowania.
                    6. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych
                        i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej
                        oceny klasyfikacyjnej zachowania.
                    7. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek
                         wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
                    8. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły
                        podstawowej na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną
                        poradnię specjalistyczną, oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
                    10. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po
                          uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów), oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
                          w tym publicznej poradni specjalistycznej, Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły
                          podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

                                                                                              § 10
                                                                      Sposoby korygowania braków i poprawiania wyników

                    1. Uczeń mający trudności w opanowaniu materiału ma możliwości udziału w zajęciach dydaktyczno–wyrównawczych, na które
                        kierowany jest przez nauczyciela, a rodzic wyraża pisemną zgodę.
                    2. Uczniowie uczęszczający na zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze zobowiązani są do systematycznego uczestnictwa.
                    3. Uczeń zdolny ma możliwość udziału w zajęciach dodatkowych wynikających z potrzeb grupy.
                    4. Informacje o brakach w opanowaniu materiału umożliwiających kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej wychowawca
                        przekazuje rodzicom 30 dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Rodzice potwierdzają otrzymaną informację podpisem
                        w dzienniku lekcyjnym. W przypadku braku kontaktu z rodzicami wychowawca zobowiązany jest do wysłania pisemnego
                        zawiadomienia o przewidywanych ocenach a odpis pisma pozostaje w aktach szkoły.
                    5. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony, na czas określony, z zajęć zdrowotno–ruchowych. Decyzję
                        o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia
                         w tych zajęciach, wydanej przez lekarza.

Rozdział IV
Warunki i sposoby oceniania w klasach IV - VI
 

                                                                                                § 1
                                                                                                             Cele oceniania

                    1. Diagnoza - określenie indywidualnych potrzeb i przyczyn trudności każdego ucznia.
                    2. Informacja o efektywności procesu nauczania - opisywanie rozwoju i postępów uczniów, ewaluacja i modyfikowanie procesu
                        nauczania.
                    3. Ocenianie dla stopnia - różnicowanie i klasyfikowanie uczniów.
                    4. Upowszechnianie osiągnięć uczniów - porównanie osiągnięć szkół, określenie stopnia opanowania standardów.
                    5. Ewaluacja programów nauczania - ocena efektywności różnych modeli kształcenia.

                                                                                                § 2
                                                                                                         Funkcje oceniania
                    1. Ocenianie w naszej szkole pełni funkcje:
                        a) klasyfikacyjną - ocena jest wyrażona za pomocą umownego symbolu (1 - 6) i służy zróżnicowaniu i uporządkowaniu uczniów
                            zgodnie z pewną skalą,
                        b) diagnostyczną - wspieranie szkolnej kariery ucznia, monitorowanie jego postępów i określenie indywidualnych potrzeb,
                        c) wspomagającą - celem jest monitorowanie rozwoju ucznia na bieżąco w klasie
                        d) sumującą - selekcja, monitorowanie systemu szkolnego - odbywa się co pewien czas, np. co semestr.

                                                                                                § 3
                                                                                    
Zakres oceniania

                    1. Umiejętności interpretacji, uzasadnienia, uogólniania
                    2. Stosowanie wiadomości w sytuacjach nowych i typowych.
                    3. Znajomość faktów i pojęć.
                    4. Umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej.
                    5. Stosowanie języka przedmiotu.
                    6. Umiejętność samooceny.
                    7. Postawy uczniów.
                    8. Umiejętność komunikowania, interpretacji, zdobywania informacji, autoprezentacji.
                    9.Rozwiązywanie problemów w twórczy sposób.
                    10. Rozwiązywanie zadań, ćwiczeń, problemów metodami właściwymi danemu przedmiotowi.
                    11. Zaangażowanie i wysiłek wkładany przez ucznia w wypełnianie obowiązków, wytrwałość.

                                                                                                § 4
                                                      
Kryteria stosowane w ocenianiu wiadomości i umiejętności
                    Kryterium:
                    1. przystępności,
                    2. użyteczności,
                    3. niezbędności wewnątrzprzedmiotowej,
                    4. niezbędności międzyprzedmiotowej,
                    5. niezawodności.

                                                                                                § 5
                                                                         
Forma wymagań programowych
                    1. Wymagania podstawowe:
                        a) wiadomości i umiejętności bardzo łatwe, łatwe,
                        b) praktyczne, przydatne życiowo,
                        c) niezbędne w dalszej edukacji - bazowe,
                        d) ułatwiające uczenie się innych przedmiotów - interdyscyplinarne,
                        e) pewne, sprawdzone, wdrożone w praktyce.
                    2. Wymagania ponadpodstawowe:
                        a) wiadomości i umiejętności trudne i bardzo trudne,
                        b) teoretyczne, mniej przydatne życiowo - naukowe,
                        c) rozszerzające podstawy przedmiotu,
                        d) pogłębiające interdyscyplinarność lub swoistość,
                        e) hipotezy problematyczne.

                                                                                                § 6
                                                                           
Skala ocen w klasach IV – VI
                    1. Stopień celujący - 6
                    2. Stopień bardzo dobry - 5
                    3. Stopień dobry - 4
                    4. Stopień dostateczny - 3
                    5. Stopień dopuszczający - 2
                    6. Stopień niedostateczny – 1

                                                                                                § 7
                                                                   
Ustala się następujące kryteria stopni

                    1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
                        posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo
                        rozwija własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub
                        praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązywania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające
                        poza program nauczania tej klasy oraz osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych
                        i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.
                    2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
                        opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie oraz sprawnie
                        posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem
                        nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
                    3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
                        nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie wymagań
                        rozszerzających oraz poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadanie teoretyczne lub
                        praktyczne.
                    4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
                        opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie wymagań podstawowych oraz
                        rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.
                    5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
                        opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie wymagań koniecznych oraz
                        rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności.
                    6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
                        nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań koniecznych w danej klasie, a braki w wiadomościach
                        i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu oraz nie jest w stanie rozwiązać, wykonać zadań
                        o niewielkim, elementarnym stopniu trudności.


                                                                                                               Rozdział V
                                                                                       Zasady ocenienia i klasyfikowania

                                                                                                § 1
                    1. Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się dwa razy w ciągu roku szkolnego w terminach określonych przepisami w sprawie        
                        organizacji roku szkolnego:
                        a) po I semestrze (śródrocznym) - w ostatnich dwóch tygodniach przed rozpoczęciem ferii zimowych,
                        b) po II semestrze (rocznym) - w ostatnich dwóch tygodniach przed zakończeniem roku szkolnego.
                    2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych
                        w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
                        i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
                    3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną
                        zachowania.
                    4. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej ustala się stopnie według wyżej wymienionej skali (1 – 6).
                    5. Ocena śródroczna i roczna – pełna.
                    6. Ocena bieżąca - dopuszcza się możliwość używania plus (+) i minus (-).
                    7. Przy obliczaniu „średniej ocen” należy wziąć pod uwagę oceny klasyfikacyjne z poszczególnych przedmiotów i religii.

                                                                                                § 2
                                                                    Informacja o ocenach końcowych (śródrocznej i rocznej)

                    1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
                    2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
                    3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna
                        dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
                    4. Informacja o przewidywanych cenach klasyfikacyjnych powinna być przedłożona uczniom na 1 tydzień przed posiedzeniem
                        Rady Pedagogicznej.
                    5. Informację o przewidywanej ocenie niedostatecznej wychowawca przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom) 30 dni przed
                        posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Rodzice potwierdzają otrzymaną informację podpisem w dzienniku lekcyjnym. W przypadku
                        braku kontaktu z rodzicami wychowawca zobowiązany jest do wysłania pisemnego zawiadomienia o przewidywanych ocenach 
                        niedostatecznych, a odpis pozostaje w aktach szkoły.
                    6. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych
                        w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
                        i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
                    7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne
                        obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu
                        opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
                    8. Proponowaną roczną ocenę nauczyciel wpisuje ołówkiem w dzienniku lekcyjnym, w kolumnie poprzedzającej wpis oceny rocznej.
                    9. W przypadku nie złożenia odwołania o ocenę wyższą, na 5 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej,
                        nauczyciel wystawia ocenę ostateczną w dzienniku lekcyjnym.
                    10. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną
                           z zachowania.
                    11. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne
                           dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna i semestralna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu
                           na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
                    12. Ocena wiadomości i umiejętności z zakresu realizacji ścieżek edukacyjnych następuje w ramach danego przedmiotu.
                    13. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek
                           wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
                    14. Zasady oceniania z religii regulują odrębne przepisy.
                    15. Począwszy do klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich
                           obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny
                           klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
                    16. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 
                           edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy
                           programowo wyższej z wyróżnieniem.
                    17. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych
                           celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną, a w przypadku zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się
                           w klasie programowo niższej (semestrze programowo niższym) – celującą końcową ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.
                    18. Uczeń kończy szkołę podstawową:
                           a) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć
                               edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) oraz roczne (semestralne)
                               oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasie programowo niższej
                               (semestrach programowo niższych) w szkole danego typu, z uwzględnieniem § 3 ust. 4 pkt.1 ppkt.14, uzyskał oceny
                               klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
                           b) w przypadku szkoły podstawowej – jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu, o którym mowa w § 6 ust.5,
                               z zastrzeżeniem § 6 ust.5 pkt.45.
                    19. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ppkt.15 , uzyskał
                           z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

                                                                                                § 3
                            Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych

                    1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnioskować (na piśmie) do Dyrektora Szkoły o podwyższenie oceny
                        z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w terminie nie dłuższym niż 2 dni od otrzymania informacji
                        o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.
                    2. We wniosku należy określić ocenę, o jaką się uczeń ubiega.
                    3. Warunkiem ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana jest:
                         a) systematyczna praca ucznia na lekcjach (brak uwag o nie przygotowaniu do lekcji),
                         b) napisanie wszystkich sprawdzianów w danym semestrze,
                         c) wszystkie prace klasowe napisane na ocenę co najmniej przewidywaną,
                         d) ilościowa przewaga ocen cząstkowych wyższych od przewidywanej.
                    4. Uczeń może się ubiegać o ocenę o jeden stopień wyższą od przewidywanej.
                    5. Dyrektor Szkoły po rozpatrzeniu wniosku (zbadaniu spełnienia kryteriów) odrzuca go, bądź przekazuje go nauczycielowi danego
                        przedmiotu.
                    6. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, z których uczeń wnioskuje o podwyższenie oceny przekazuje w formie pisemnej
                        zakres materiału i wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania wyższych niż przewidywano ocen klasyfikacyjnych. Zakres
                        materiały może dotyczyć semestru, roku szkolnego lub poszczególnych działów nauczania, w zależności od dotychczasowych 
                        osiągnięć ucznia.
                    7. Uczeń wnioskujący o podwyższenie oceny przystępuje do egzaminu zaliczeniowego, z materiału określonego przez nauczyciela
                        w terminie nie późniejszym niż 1 dzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
                    8. Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki i informatyki, z których egzamin ma przede
                        wszystkim formę zadań praktycznych. Egzamin z języka obcego może mieć formę pisemną i ustną.
                    9. Pisemny egzamin zaliczeniowy przeprowadza i ocenia nauczyciel przedmiotu.
                    10. Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu zaliczeniowego
                           nie może być niższa od przewidywanej.

                                                                                                § 4
                                                                                    Kryteria, formy i częstotliwość oceniania
                    1. Kryteria
                        a) Uniwersalne kryteria oceny do każdej pracy:
                            1) pisemnej: rzeczowość, stopień wyczerpania tematu, kompozycja, stosowanie języka przedmiotu, zgodność języka z normą
                                 (ostatnie kryterium ma wpływ na ocenę prac z języka). Każda praca klasowa musi być opatrzona komentarzem, z którego
                                 uczeń dowie się, jakie umiejętności opanował, a co jeszcze musi wyćwiczyć,
                            2) dłuższej wypowiedzi ustnej to: rzeczowość, stosowanie języka przedmiotu, skuteczność komunikacji,
                            3) sprawdzian lub test podsumowujący dział programu.
                        b) Uniwersalne kryteria przeliczania punktów na ocenę cyfrową:
                             1) materiał wykraczający poza przewidziany programem nauczania przedmiotu w danej klasie - celujący
                             2) 100 - 90% - bardzo dobry
                             3) 89 - 76% - dobry
                             4) 75 - 51% - dostateczny
                             5) 50 - 35% - dopuszczający
                             6) poniżej 34% - niedostateczny
                    2. Formy sprawdzania:
                         a) odpowiedzi ustne,
                         b) kartkówki (materiał obejmuje 3 ostatnie lekcje),
                         c) klasówki,
                         d) aktywność na lekcji (indywidualna i zbiorowa),
                         e) prace domowe,

                          f)
testy,
                         g) prace długoterminowe,
                         h) samoocena uczniów,
                          i) badania ewaluacyjne.
                    3. Częstotliwość oceniania
                        a) podaje się co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem termin i zakres pisemnego sprawdzianu wiadomości (pracy klasowej),
                            przy czym
                            - w ciągu tygodnia mogą być tylko dwie prace klasowe,
                            - w ciągu dnia może być tylko jedna praca klasowa;
                        b) w ciągu 2 tygodni uczeń powinien poznać wynik swojej pracy pisemnej;
                        c) niedotrzymanie wyżej wymienionego terminu uniemożliwia wpisanie wystawionych ocen do dziennika lekcyjnego;
                        d) nieobecność nauczyciela w szkole w okresie tych 2 tygodni lub zwiększona ilość dni wolnych od nauki powoduje przesunięcie
                            terminu oddania pracy o dni nieobecności;
                        e) oceny ze sprawdzianów pisemnych nauczyciel wpisuje do dziennika w kolorze czerwonym.
                         f) kartkówka nie jest klasówką, ale pisemną formą odpowiedzi z trzech tematów;
                        g) ustala się, że trzynasty dzień każdego miesiąca jest dniem, w którym uczniowie są zwolnieni z odpowiedzi ustnej i pisemnej -                             kartkówek. „Trzynasty” nie zwalnia z pracy na lekcji i przygotowania pracy domowej. Jeżeli „trzynasty” w danym miesiącu
                             przypada w dni wolne od zajęć i święta, zasady obowiązujące 13 przeniesione zostają na kolejny dzień nie będący wolnym
                             od szkoły;
                         h) minimalna ilość ocen cząstkowych wystawionych z przedmiotów w ciągu semestru:
                             - trzy oceny, gdy przewidziana jest jedna godzina zajęć dydaktycznych tygodniowo,
                             - pięć ocen, gdy przewidziana jest większa ilość zajęć dydaktycznych tygodniowo.


                                                                                                § 5
                                                                                     Dostosowania wymagań programowych

                    1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni
                        specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,
                        u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie
                        tym wymaganiom, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.
                    2. Dostosowania wymagań edukacyjnych, dokonuje nauczyciel na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno -
                         pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej w stosunku do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
                         i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się,
                         uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
                    3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania
                        dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na
                        podstawie tego orzeczenia.
                    4. Ze względu na różnorodne możliwości psychofizyczne uczniów, w trakcie lekcji oraz w procesie oceniania stosowane będą
                        następujące zasady związane z dostosowaniem wymagań edukacyjnych w stosunku do uczniów mających specyficzne trudności
                        w uczeniu się:
                        a) dodatkowe wyjaśnienia treści poleceń,
                        b) pytania naprowadzające,
                        c) zwiększenie ilości czasu przeznaczonego na rozwiązanie konkretnego problemu,
                        d) zmniejszenie ilości zadań do rozwiązania,
                        e) zróżnicowanie prac domowych,
                         f) wymaganie zadań o niewielkim stopniu trudności,
                        g) pozytywna motywacja – wskazywanie nawet drobnych sukcesów,
                        h) wskazywanie związków i zastosowań konkretnego problemu z życiem codziennym,
                         i) wspomaganie ucznia w utrwaleniu nabytych umiejętności,
                        j) wspólnie z uczniem wyjaśnianie niezrozumiałych zagadnień problemowych,
                       k) wymaganie systematyczności w prowadzeniu zeszytu, wykonywanie ćwiczeń zleconych przez nauczyciela, wspomagających
                           utrwalanie nabytych umiejętności,
                        l) wymaganie od ucznia spełnienia wymagań na poziomie podstawowym.

                                                                                                § 6
                                                                     
Zwolnienie ucznia z realizacji zajęć

                    1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach
                        uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii oraz na podstawie pisemnej prośby
                        rodziców (prawnych opiekunów) skierowanej do dyrekcji szkoły.
                    2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
                        klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

                                                                                                                 Rozdział VI
                                                                                                    Ocenianie zachowania

                                                                                                § 1
                            Formy zapoznania uczniów i rodziców z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania zachowania:

                    1. Spotkanie z rodzicami.
                    2. Zapis w zeszycie przedmiotowym.
                    3. Zapis w dzienniczku ucznia.
                    4. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
                        a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen
                             klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu
                             nauczania;
                        b) sposobie sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
                        c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych
                            i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
                    5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
                        a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
                        b) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
                        c) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
                    6. Szczegółowe zasady oceniania, kryteria ocen, częstotliwość oceniania, sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia ustalają        
                        nauczyciele w Przedmiotowym Systemie Oceniania (PSO).
                    7. Nauczyciel wpisuje do dziennika fakt powiadomienia uczniów o wymaganiach edukacyjnych i kryteriach oceny zachowania.
                    8. Rodzice potwierdzają podpisem fakt zapoznania się z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceny zachowania.
                    9. Nauczyciel jest obowiązany wywiesić kryteria oceny zachowania na gazetce klasowej.
                    10. Informacje o osiągnięciach i postępach w edukacji przedstawione będą:
                          a) w trakcie spotkań indywidualnych z rodzicami,
                          b)
w trakcie spotkań klasowych z rodzicami oraz podczas dni otwartych;
                          c) w klasach I - III, IV - VI rodzic ma prawo do wglądu w prace klasowe w trakcie
spotkań indywidualnych i zebrań klasowych.

                                                                                                § 2
                                                                                               Kryteria ocen z zachowania

                    1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: stosunek do nauki, frekwencja.
                    2. Kultura zachowania się w szkole i poza nią oraz okazywanie szacunku innym osobom.
                    3. Dbałość o honor i tradycje szkoły oraz piękno mowy ojczystej.
                    4. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: sumienność i poczucie odpowiedzialności, przestrzeganie zasad
                        bezpieczeństwa i higieny, postawa wobec nałogów i uzależnień.
                    5. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej.
 

§ 3
Szczegółowe kryteria oceny z zachowania

 

OCENA

WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA

 

KULTURA ZACHOWANIA SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ ORAZ OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM

DBAŁOŚĆ O HONOR I TRADYCJE SZKOŁY ORAZ PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ

DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WŁASNE ORAZ INNYCH OSÓB

POSTĘPOWANIE ZGODNIE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

 

STOSUNEK DO NAUKI

FREKWENCJA

 

 

SUMIENNOŚĆ  I POCZUCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

PRZESTRZEGA-NIE  ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY

POSTAWA WOBEC NAŁOGÓW I UZALEŻNIEŃ

 

                WZOROWA

Uczeń jest wzorem dla innych w wypełnianiu obowiązków szkolnych. Zawsze jest przygotowany do zajęć. Bierze aktywny udział w lekcji. Aktywnie uczestniczy w zajęciach kół przedmiotowych oraz konkursach. Sam uzupełnia braki wynikające z nieobecności w szkole.

Uczeń nie opuścił ani jednej godziny lekcyjnej bez usprawiedliwienia. Zawsze punktualnie przychodzi na lekcje. Usprawiedliwienia nieobecności w szkole dostarcza terminowo, tzn. w ciągu 2 tygodni.

Cechuje go wysoka kultura osobista i kultura słowa. Grzecznie i taktownie odnosi się do kolegów i pracowników szkoły. Jest koleżeński. Jego postawa jest nacechowana życzliwością w stosunku do otoczenia.

Uczeń jest uczciwy. Reaguje na przejawy zła. Szanuje godność własną i innych. Chętnie pomaga kolegom. Jest uprzejmy. szanuje mienie publiczne i tradycje szkoły. Aktywnie rozsławia imię szkoły.

Uczeń dotrzymuje ustalonych terminów. Wykonuje powierzone mu prace i zadania. Podejmuje dobrowolne zobowiązania, które wykonuje terminowo i solidnie. Systematycznie nosi tarczę i zmienia obuwie.

Uczeń przestrzega przepisów bezpieczeństwa (w tym regulaminów pracowni). Natychmiast zgłasza pracownikom szkoły powstałe uszkodzenia i awarie.

Uczeń nie ulega nałogom. Swoją postawą  zachęca do naśladowania.

Uczeń jest inspiratorem i organizatorem imprez klasowych i szkolnych. Reaguje i przeciwdziała przejawom wandalizmu. Swoją postawą  przynosi chlubę szkole.

         BARDZO DOBRA

Uczeń sumiennie wypełniania obowiązki szkolne. Zawsze jest przygotowany do zajęć. Bierze aktywny udział w lekcji. Aktywnie uczestniczy w zajęciach kół przedmiotowych oraz konkursach. W miarę możliwości sam uzupełnia braki wynikające z nieobecności w szkole.

Uczeń nie opuścił ani jednej godziny lekcyjnej bez usprawiedliwienia. Zawsze punktualnie przychodzi na lekcje. Usprawiedliwienia nieobecności w szkole dostarcza terminowo, tzn. w ciągu 2 tygodni.

Cechuje go wysoka kultura osobista i kultura słowa. Grzecznie i taktownie odnosi się do kolegów, i pracowników szkoły. Jest koleżeński. Jego postawa jest nacechowana życzliwością w stosunku do otoczenia.

Uczeń jest uczciwy. Reaguje na przejawy zła. Szanuje godność własną i innych. Chętnie pomaga kolegom. Jest uprzejmy. Szanuje mienie publiczne i tradycje szkoły. Aktywnie rozsławia imię szkoły.

Uczeń dotrzymuje ustalonych terminów. Wykonuje powierzone mu prace i zadania. Podejmuje dobrowolne zobowiązania, które wykonuje terminowo i solidnie. Systematycznie nosi tarczę i zmienia obuwie.

Uczeń  przestrzega przepisów bezpieczeństwa (w tym regulaminów pracowni), natychmiast zgłasza pracownikom szkoły powstałe uszkodzenia i awarie.

Uczeń nie ulega nałogom. Swoją postawą zachęca do naśladowania.

Uczeń w miarę swoich możliwości jest inspiratorem i organizatorem imprez klasowych i szkolnych. Reaguje i przeciwdziała przejawom wandalizmu. Swoją postawą przynosi chlubę szkole.

                        DOBRA

Uczeń systematycznie przygotowuje się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy. Sporadycznie uczestniczy w zajęciach kół przedmiotowych i konkursach. Mimo uzdolnień i możliwości, czasami pomaga innym w nauce. Uzupełnia braki. Osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości.

Uczeń nie opuścił ani jednej godziny lekcyjnej bez usprawiedliwienia . Sporadycznie spóźnia się na lekcje (do 3 spóźnień). Terminowo dostarcza usprawiedliwienia.

Uczeń sporadycznie zachowuje się nietaktownie lub nie panuje nad emocjami, ale jego słownictwo nie budzi zastrzeżeń. Dba o swój wygląd, wygląda schludnie.

Uczeń postępuje uczciwie. Zawsze stara się reagować pozytywnie na ewidentne przejawy zła i agresji. Wykazuje dostateczny szacunek dla pracy innych osób. Chętnie podejmuje się zadań służących innym. Stara się rozsławiać imię szkoły.

Zdarza się, ze uczeń czasami nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niezbyt dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań. Czasami podejmuje dobrowolne zobowiązania. Sporadycznie zdarzy mu się zapomnieć tarczy lub zmienić obuwie.

Uczeń stara się zawsze przestrzegać przepisów bezpieczeństwa (w tym regulaminów pracowni). Natychmiast zgłasza pracownikom szkoły powstałe uszkodzenia i awarie.

Uczeń nie ulega nałogom. Swoją postawą zachęca do naśladowania.

Czasami współuczestniczy w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych, nie uchyla się od przeciwdziałania w przypadkach niszczenia sprzętu szkolnego i czyjejś własności, nie uchyla się od prac dodatkowych na rzecz szkoły, klasy.

   POPRAWNA

Uczeń bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć. Wymaga ciągłej motywacji ze strony nauczyciela. Lekceważy pomoc koleżeńską.  Nie bierze  udziału w zajęciach wyrównawczych. Osiąga wyniki w nauce poniżej swoich możliwości.

Uczeń opuścił bez usprawiedliwienia do 10 godzin. Spóźnia się na lekcję (do 10 razy). Nie zawsze  w terminie dostarcza usprawiedliwienia.

Uczeń bywa nietaktowny. Czasami używa wulgaryzmów  w rozmowach z kolegami. Czasami niegrzecznie odnosi się do kolegów i pracowników.

Uczeń czasami postępuje nieuczciwie. Bywa obojętny na przejawy zła (udaje, że go nie dostrzega). Czasami lekceważy pracę innych osób.

Uczeń czasami nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niechętnie i niestarannie wykonuje  powierzone mu zadania.   Zapomina o noszeniu  tarczy lub zmianie obuwia.

Uczeń stara się  przestrzegać przepisów bezpieczeństwa (w tym regulaminów pracowni). Obojętnie przechodzi obok powstałych uszkodzeń i awarii.

Uczeń nie ulega nałogom. Swoją postawą  zachęca do naśladowania.

Uczeń jest bierny i nie pracuje na rzecz klasy i szkoły. Jednokrotnie zdarzył się przypadek zniszczenia sprzętu lub pomocy szkolnych.

      NIEODPOWIEDNIA

Uczeń bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć. Wymaga ciągłej motywacji ze strony nauczyciela. Lekceważy pomoc koleżeńską. Nie bierze  udziału w zajęciach wyrównawczych. Osiąga wyniki w nauce poniżej swoich możliwości.

Uczeń opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 15 godzin.  Bardzo często spóźnia się na lekcje (ponad 10 razy). Nieterminowo dostarcza usprawiedliwienia lub nie okazuje ich wcale.

Uczeń jest nietaktowny.  Używa wulgaryzmów. Bywa agresywny. Od czasu do czasu stara się o zachowanie kulturalnych form w  prowadzeniu rozmowy. Popada w konflikt ze społecznością szkolną.  Wygląda niechlujnie, Nie chce zmienić wyzywających, niestosownych elementów ubioru.

Bywa, ze uczeń jest nieuczciwy, manifestuje obojętność wobec przejawów zła, ma pogardliwy stosunek do godności i pracy innych osób, nie dba o mienie publiczne.

Uczeń  nie dotrzymuje ustalonych terminów lub nie wykonuje  powierzonych mu zadań. Nie podejmuje dobrowolnych zobowiązań . Uczeń nie nosi  tarczy i nie  zmienia obuwia.

Uczeń często stwarza zagrożenie swoim postępowaniem.

Stwierdzono fakt palenia papierosów, picia alkoholu  lub zażywania narkotyków.

Uczeń nie pracuje na rzecz klasy i szkoły. Mimo wielu zachęt i okazji ku temu, manifestuje brak  poszanowania dla dobra wspólnego lub własnego.

              NAGANNA

Uczeń bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć. Wymaga ciągłej motywacji ze strony nauczyciela. Lekceważy pomoc koleżeńską. Nie bierze  udziału w zajęciach wyrównawczych. Osiąga wyniki w nauce poniżej swoich możliwości.

Uczeń opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 15 godzin. Bardzo często spóźnia się na lekcje (ponad 10 razy). Nieterminowo dostarcza usprawiedliwienia lub nie okazuje ich wcale.

Uczeń jest nietaktowny.  Używa wulgaryzmów. Bywa agresywny. Od czasu do czasu stara się o zachowanie kulturalnych form w  prowadzeniu rozmowy. Popada w konflikt ze społecznością szkolną i lokalną. Wygląda niechlujnie, Nie chce zmienić wyzywających, niestosownych elementów ubioru.

Wchodzi  w  konflikt z prawem.

 

Uczeń często jest nieuczciwy. Manifestuje obojętność wobec przejawów zła. Ma pogardliwy stosunek do godności i pracy innych osób. Nie dba o mienie publiczne.

 Z premedytacją świadomie dewastuje je.

Uczeń  nie dotrzymuje ustalonych terminów lub nie wykonuje  powierzonych mu zadań. Nie podejmuje dobrowolnych zobowiązań . Uczeń nie nosi  tarczy i nie  zmienia obuwia.

Uczeń często stwarza zagrożenie swoim postępowaniem.

Stwierdzono fakt palenia papierosów, picia alkoholu  lub zażywania narkotyków.

Uczeń nie pracuje na rzecz klasy i szkoły. Mimo wielu zachęt i okazji ku temu, manifestuje brak  poszanowania dla dobra wspólnego lub własnego.

 

                                                                                          § 4

                    1. Roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:
                         a) wzorowe,
                         b) bardzo dobre,
                         c) dobre,
                         d) poprawne,
                         e) nieodpowiednie,
                          f) naganne
                         z zastrzeżeniem ust. 2
                    2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy
                         uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
                         specjalnego albo indywidualnego nauczania lub publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym publicznej poradni 
                         specjalistycznej.
                    3. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na:
                         a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
                         b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 4 i5
                    4. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończenia szkoły przez
                        ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
                    5. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje
                        promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.
                    6. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1.

                                                                                          § 5
                                                         
Tryb i forma odwołania od oceny z zachowania

                    1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą, w terminie nie później niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-
                         wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została
                         ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
                    2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
                         dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania
                         w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
                    3. Dyrektor Szkoły powołuje komisję w skład, której wchodzą:
                        a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
                        b) wychowawca klasy;
                        c) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
                        d) pedagog;
                        e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
                         f) przedstawiciel Rady Rodziców.
                    4. Nauczyciel, o którym mowa w ust.3 lit.b), może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych,
                        szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie
                        same zajęcie edukacyjne, powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
                    5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena
                        ustalona przez komisję jest ostateczna.
                    6. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
                        a) skład komisji,
                        b) termin posiedzenie komisji;
                        c) wynik głosowania;
                        d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
                    Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

                                                                                          § 6
                                 
Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania

                    1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnioskować (na piśmie) do wychowawcy klasy o podwyższenie oceny
                        zachowania w terminie nie dłuższym niż 2 dni od otrzymania informacji o przewidywanej dla niego rocznej oceny zachowania.
                    2. We wniosku uczeń lub jego rodzice określają ocenę, o jaką uczeń się ubiega.
                    3. Uczeń może się ubiegać o ocenę o jeden stopień wyższą od przewidywanej.
                    4. Ocena zachowania ucznia może być podwyższona w przypadku:
                         a) zaistnienia nowych okoliczności, np.: informacji o pozytywnych zachowaniach ucznia, osiągnięciach, pracy społecznej na rzecz
                             środowiska, itp.
                         b) pozytywnej opinii samorządu klasowego,
                         c) otrzymania pochwały Dyrektora Szkoły;
                         d) braku upomnień wychowawcy klasy lub dyrektora;
                         e) braku uwag negatywnych, godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień (w okresie ubiegania się o podwyższoną ocenę).
                    5. Dyrektor Szkoły po rozpatrzeniu wniosku (zbadaniu spełnienia kryteriów) odrzuca go, bądź przekazuje go wychowawcy klasy.
                    6. Wychowawca klasy ponownie analizuje warunki spełnienia przez ucznia kryteriów zawartych w statucie i ustała ostateczną ocenę.
                    7. Roczna ocena zachowania nie może być niższa od przewidywanej.

                                                                                          § 7
                                                                           
Sylwetka absolwenta

                    1. Absolwent klasy trzeciej szkoły podstawowej coraz lepiej orientuje się w swoim najbliższym otoczeniu: domu i szkole. Lubi
                        szkołę i lubi się uczyć. Sprawnie posługuje się zdobywaną wiedzą w życiu codziennym. W kontaktach z innymi ludźmi stosuje
                        podstawowe zasady związane z komunikowaniem się. Formułuje pytania i poszukuje na nie odpowiedzi. W swoim zachowaniu
                        prezentuje pogodę ducha.
                    2. Absolwent trzeciej klasy to uczeń:
                        a) ciekawy świata – odczuwa potrzebę kontaktu z przyrodą, obserwuje zjawiska zachodzące w najbliższym otoczeniu. Potrafi
                             wyciągać proste wnioski ze swoich obserwacji. Chętnie korzysta z poznanych źródeł wiedzy.
                        b) otwarty - swobodnie współpracuje z osobami dorosłymi w swojej codziennej aktywności. Przyjmuje uwagi i sugestie dotyczące
                             popełnionych błędów. Jest gotów podejmować działania w sposób planowy. Akceptuje ograniczenia swoich możliwości
                            wynikające z jego wieku. Umie prezentować własne zdanie i słuchać opinii innych. Nawiązuje przyjazne kontakty z innymi
                             ludźmi. Współdziała z nimi i akceptuje ich odmienność.
                        c) odpowiedzialny – wykazuje gotowość przewidywania skutków swoich działań. Potrafi odstąpić od działania przewidując jego
                            negatywne skutki. Rozumie potrzebę ponoszenia konsekwencji swoich działań.
                        d) aktywny – lubi ruch i chętnie uprawia różnego rodzaju sporty. Chętnie podejmuje próby ekspresji artystycznej. Na miarę swoich
                             możliwości śpiewa, gra, rysuje, maluje itp.
                        e) rozważny - szanuje zasady bezpieczeństwa i higieny. Potrafi je stosować w swoich codziennych czynnościach.
                         f) prawy – stosuje się do norm obowiązujących w jego otoczeniu. Rozróżnia zachowania złe i dobre. Wie, że należy dobrze
                            postępować. Rozumie obowiązek podejmowania dobrych zachowań.
                    3. Absolwent szkoły podstawowej bardzo dobrze funkcjonuje w swoim naturalnym otoczeniu tj. domu i szkole. Pozytywnie patrzy
                        na otaczający go świat, siebie i innych ludzi. Traktuje naukę jako coś oczywistego, czasem nawet atrakcyjnego, choć na ogół nie
                        uczy się bezkrytycznie wszystkiego. Ma określony dość szeroki krąg zainteresowań, którym poświęca swój czas, i które stara się
                        rozwijać.
                    4. Absolwent szkoły podstawowej to uczeń:
                        a) ciekawy świata – chętnie gromadzi wiadomości korzystając z różnych źródeł. Dostrzega złożoność świata, analizuje istniejące
                             w nim zależności i związki przyczynowo-skutkowe. Stara się poszerzać swoją wiedzę. Jest aktywny umysłowo.
                        b) otwarty – wykorzystuje możliwości, jakie stwarza mu dom i szkoła. Rozumie (choć nie znaczy to, że przyjmuje z entuzjazmem)
                             ograniczenia wynikające z jego wieku. Chętnie i skutecznie nawiązuje komunikację, prezentując swój punkt widzenia
                             i rozważając poglądy innych. Wie, że istnieją różne sposoby komunikowania i bez trudu uczy się korzystania z nowoczesnych
                             technologii komunikacyjnych. Łatwo nawiązuje współpracę z innymi ludźmi. W grupie potrafi działać zgodnie z obowiązującymi
                             w niej zasadami. Potrafi planować swoje działania. Interesuje się stawianymi przed nim zadaniami.
                        c) odpowiedzialny – stara się przewidywać skutki swoich działań, wykorzystuje wcześniejsze doświadczenia i gotów jest ponosić
                             konsekwencje swoich czynów. Cieszy się z sukcesów. Akceptuje porażki, ale jeśli jest w stanie – wytrwale i konsekwentnie
                             szuka rozwiązań alternatywnych. Napotykając na problem stara się go rozwiązać. Jeśli trzeba – zwraca się o pomoc do osób
                             ze swojego najbliższego otoczenia i korzysta z niej. Potrafi świadomie dążyć do usprawnienia swojego warsztatu pracy,
                             wykorzystania nowych źródeł wiedzy, opanowania nowych narzędzi. Działając w grupie poczuwa się do współodpowiedzial-
                             ności za efekty jej działalności.
                        d) aktywny – lubi ruch i chętnie uprawia sport. Chętnie podejmuje próby ekspresji artystycznej. Na miarę swoich możliwości
                             śpiewa, gra, rysuje, maluje. Ma swoje upodobania jako twórca i odbiorca sztuki.
                        e) prawy – rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości obowiązujący w jego otoczeniu. W swoim zachowaniu
                             wykazuje dobre intencje.
                         f) krytyczny – potrafi selekcjonować i porządkować zdobywane informacje oraz ocenić ich przydatność do określonego celu.
                        g) rozważny – zna zagrożenia związane z życiem w swoim środowisku, modyfikuje swoje zachowanie w ich przewidywaniu.
                             Potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym. Postępuje zgodnie z zasadami higieny. Wykazuje stosowną aktywność
                             fizyczną.
                        h) tolerancyjny – rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym. W każdym stara się dostrzec coś dobrego
                            i rozumieć go.
                         i) punktualny – dotrzymuje terminów. Sprawnie posługuje się czasem planując swoje zajęcia. Szanuje swój czas i innych ludzi.

                                                                                                       Rozdział VII
                                                                                            Egzamin klasyfikacyjny

                                                                                          § 1
                                                             
Tryb i forma egzaminu klasyfikacyjnego

                    1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia
                        śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę
                        czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
                    2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
                    3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych
                        opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
                    4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
                        a) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny program lub tok nauki;
                        b) uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
                    5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa ust.4 lit.b), nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
                        plastyka, technika, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
                    6. Uczniowi, o którym mowa w ust.4 lit. b), zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
                    7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
                    8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań
                        praktycznych.
                    9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
                    10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust.2, 3 i 4 lit. a), przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych
                          w obecności, wskazanego przez Dyrektora Szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
                    11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 lit. b), przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły,
                           który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
                           W skład komisji wchodzą:
                          a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
                          b) nauczyciel zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
                    12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczeniem, o którym mowa w ust.4 lit.b) oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę
                           zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
                    13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
                    14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający, w szczególności:
                          a) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust.10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla
                              ucznia, o którym mowa w ust. 4 lit. b) – skład komisji;
                          b) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
                          c) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
                          d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
                    15. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi
                           załącznik do arkusza ocen ucznia.
                    16. Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna,
                          
z zastrzeżeniem § 3 ust. 1.
                    17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
                           klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

                                                                                          § 2

               
1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna
                         z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1.
                    2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralne) ocena
                        klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem §3 ust.1
                        i rozdział VIII § 1 ust. 1
                    3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem rozdział V § 5 ust.1.

                                                                                          § 3
                                    Tryb i forma odwołania od oceny klasyfikacyjnej ustalonej niezgodnie z przepisami prawa

                    1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna
                        (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
                        ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
                    2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie
                        z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian
                        wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych
                        zajęć edukacyjnych.
                    3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 2, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
                    4. W skład komisji wchodzą:
                        a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
                        b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
                        c) dwóch nauczycieli z danej szkoły lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.
                    5. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 4 lit. b), może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych,
                        szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powoduje innego nauczyciela prowadzącego takie
                        same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem
                        tej szkoły.
                    6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej
                         wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny
                         klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem
                         § 6 ust. 2 pkt.1.
                    7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
                        a) skład komisji;
                        b) termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 2;
                        c) zadania (pytania) sprawdzające;
                       d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
                    Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
                    8. Do protokołu, o którym mowa w pkt. 7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
                    9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 2, w wyznaczonym terminie,
                        może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
                    10. Przepisy pkt. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
                           uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia
                           egzaminu poprawkowego. W tym wypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

                                                                                                      Rozdział VIII
                                                                                            Egzamin poprawkowy

                                                                                          § 1
                                                                               Tryb i forma egzaminu poprawkowego.

                    1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę
                        niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach
                        Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
                    2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki
                        (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
                    3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
                    4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.
                    5. W skład komisji wchodzą:
                        a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;
                        b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;
                        c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
                    6. Nauczyciel, o którym mowa w ust.5 lit.b), może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych,
                        szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminacyjną innego
                        nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole
                        następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
                    7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający, w szczególności:
                        a) skład komisji;
                        b) termin egzaminu poprawkowego;
                        c) pytania egzaminacyjne;
                        d) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
                    8. Do protokółu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik
                        do arkusza ocen ucznia.
                    9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może
                         przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września,
                         a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu – nie później niż do końca marca.
                    10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (na semestr programowo
                          wyższy) i powtarza klasę (semestr), z zastrzeżeniem ust.12.
                    11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu
                          edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych
                          obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem
                          nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

                                                                                                        Rozdział IX
                                                                                            Egzamin sprawdzający


                                                                                          § 1
                                                                              Tryb i forma egzaminu sprawdzającego

                    1. Uczeń ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena semestralna (roczna) jest
                        jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców zaniżona.
                    2. Prawo do egzaminu sprawdzającego nie przysługuje uczniowi, który otrzymał więcej niż dwie niedostateczne oceny semestralne
                        (roczne) z obowiązkowych przedmiotów nauczania.
                    3. Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), zgłoszoną do
                        Dyrektora Szkoły najpóźniej dwa dni po posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej w danym semestrze (roku szkolnym).
                    4. Termin przeprowadzenia egzaminu ustala Dyrektor Szkoły, przy czym nie może to być termin późniejszy niż przedostatni dzień
                        zajęć dydaktycznych w danym semestrze (roku szkolnym).
                    5. Dla przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego Dyrektor Szkoły powołuje trzyosobową komisję w składzie:
                        a) Dyrektor Szkoły albo inny nauczyciel pełniący w szkole funkcję kierowniczą - jako przewodniczący komisji,
                        b) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu - jako egzaminator,
                        c) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu - jako członek komisji,
                        d)
w egzaminie sprawdzającym może uczestniczyć bez prawa głosu, przedstawiciel rady rodziców - na wniosek rodziców ucznia,
                        e) doradca metodyczny - na wniosek egzaminatora,
                         f) wychowawca klasy.
                    6. Nauczyciel, o którym mowa w ust.5 pkt. 2, może być zwolniony na jego prośbę z udziału w pracy komisji egzaminacyjnej.
                         Wówczas, a także w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, na egzaminatora powołuje się innego nauczyciela tego
                         przedmiotu z tej lub innej szkoły (w porozumieniu z dyrektorem szkoły).
                    7. Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, technika,
                         informatyka i wychowanie fizyczne, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
                    8. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji.
                        Stopień trudności pytań (ćwiczeń, zadań praktycznych) musi odpowiadać kryterium stopnia, o który ubiega się uczeń.
                    9. Komisja, o której mowa w ust. 5, może na podstawie przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego:
                         a) podwyższyć stopień w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu,
                         b) pozostawić stopień ustalony przez nauczyciela - w przypadku negatywnego wyniku egzaminu.
                    10. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający:
                          a) skład komisji,
                          b) termin egzaminu,
                          c) pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne,
                          d) wynik egzaminu,
                          e) stopień ustalony przez komisję.
                    11. Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
                    12. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony stopień.
                    13. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł w wyznaczonym terminie przystąpić do egzaminu
                           sprawdzającego, może przystąpić do niego w terminie określonym przez Dyrektora Szkoły.

                                                                                                        Rozdział X
                                                                               Sprawdzian zewnętrzny w klasie szóstej

                                                                                          § 1

                    W klasie szóstej szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalonych
                    w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych
                    w odrębnych przepisach, zwany dalej „sprawdzianem ”.

                                                                                          § 2
           

                1. Sprawdzian w szkołach dla dzieci przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji
                        Egzaminacyjnej, zwanej dalej „Komisją Centralną”.

                                                                                          § 3
 

                    1. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie
                        dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni
                        psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-
                        pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71 ust. 3b ustawy.
                    2. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy
                        przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie
                        tego orzeczenia.
                    3. Opinia, o której mowa w ust. 1, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię
                         specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, z tym że
                         w przypadku uczniów przystępujących do sprawdzianu – nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej.
                    4. Opinię, o której mowa w ust.1, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają Dyrektorowi Szkoły, w terminie do
                        15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.
                    5. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą
                        przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.
                    6. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb uczniów, o których mowa w ust. 1, 2 i 5,
                        odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 6 ust. 1.

                                                                                          § 4
 

                    1. Uczeń ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje
                        kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku
                        przystąpienia do sprawdzianu, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Szkoły.

                                                                                          § 5
 

                    1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub
                         ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem są zwolnieni odpowiednio ze sprawdzianu,
                         na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się
                         przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 6 ust. 1.
                    2. Zwolnienie ucznia ze sprawdzianu, o którym mowa w ust.1, jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu najwyższego wyniku.

                                                                                          § 6
 

                    1. Za organizację i przebieg sprawdzianu w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym
                        jest Dyrektor Szkoły.
                    2. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem sprawdzianu może powołać
                        zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.
                    3. Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn,
                         nie mogą wziąć udziału w sprawdzianie, dyrektor komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego
                         w danej szkole.
                    4. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, jego zastępca oraz nauczyciel, o którym mowa w pkt. 3, powinni odbyć
                        szkolenie w zakresie organizacji sprawdzianu, organizowane przez komisję okręgową.

                                                                                          § 7
 

                    1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w danej szkole w szczególności:
                        a) przygotowuje listę uczniów przystępujących do sprawdzianu; listę uczniów przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjne
                             go przesyła pocztą elektroniczną lub na nośniku zapisu elektronicznego dyrektorowi komisji okręgowej, w terminie ustalonym
                             przez dyrektora komisji okręgowej, nie później jednak niż do 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany
                             sprawdzian;
                        b) nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzony sprawdzian, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny
                             pracy;
                        c) powołuje pozostałych członków zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed terminem sprawdzianu;
                        d) powołuje, spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu, o którym mowa
                             w § 9 ust. 1, w tym wyznacza przewodniczących tych zespołów;
                        e) informuje uczniów o warunkach przebiegu sprawdzianu – przed rozpoczęciem sprawdzianu;
                         f) nadzoruje przebieg sprawdzianu;
                        g) przedłuża czas trwania sprawdzianu dla uczniów, o których mowa w § 3 ust.1,2 i 5;
                        h) sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu albo przerwali sprawdzian, oraz niezwłocznie po zakończeniu
                            sprawdzianu przekazuje ten wykaz dyrektorowi komisji okręgowej;
                         i) zabezpiecza, po zakończeniu sprawdzianu, zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniów i niezwłocznie dostarcza je do miejsca
                            wskazanego przez dyrektora komisji okręgowej;
                         j) nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu sprawdzianu.
                    2. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego odbiera przesyłki zawierające pakiety z zestawami zadań i kartami
                        odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu i sprawdza, czy nie zostały one naruszone,
                        a następnie sprawdza, czy zawierają one wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenie sprawdzianu. Przewodniczący
                        szkolnego zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenie
                        sprawdzianu.
                    3. W przypadku stwierdzenia, że przesyłki, o których mowa w ust.2, zostały naruszone, lub nie zawierają wszystkich materiałów
                        niezbędnych do przeprowadzenia sprawdzianu, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia
                        o tym dyrektora komisji okręgowej.

                                                                                          § 8
 

                    1. Sprawdzian trwa 60 minut, z zastrzeżeniem pkt. 2.
                    2. Dla uczniów, o których mowa w
§ 3, czas trwania sprawdzianu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut.


                                                                                          § 9
 

                    1. W przypadku, gdy sprawdzian ma być przeprowadzony w kilku salach, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego
                        powołuje zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu w poszczególnych salach. Zadaniem zespołu nadzorującego jest w
                        szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów.
                    2. W skład zespołu nadzorującego wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym:
                        a) przewodniczący;
                        b) co najmniej dwóch nauczycieli, z których jeden jest zatrudniony w innej szkole lub placówce.
                    3. Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu, a w szczególności odpowiada za prawidłowy przebieg
                        sprawdzianu w danej sali.
                    4. W przypadku gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedna osobę na
                        każdych kolejnych 20 uczniów.
                    5. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu
                        z dyrektorem tej szkoły lub placówki.


                                                                                          § 10
 

                    1. Przed rozpoczęciem sprawdzianu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety, zawierające
                        zestawy zadań i karty odpowiedzi, oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu, nie zostały naruszone.
                    2. W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w ust. 1, zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu
                        egzaminacyjnego zawiesza sprawdzian i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.
                    3. W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w ust.1, nie zostały naruszone przewodniczący szkolnego zespołu
                        egzaminacyjnego otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli uczniów, a następnie
                        przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących zestawy zadań i karty odpowiedzi do przeprowadzenia sprawdzianu
                        w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów w poszczególnych salach.
                    4. Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniom, polecając sprawdzenie, czy zestaw
                         zadań i karta odpowiedzi są kompletne.
                    5. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy
                         zestaw zadań lub nowa kartę odpowiedzi.
                    6. Informację o wymianie zestawu zadań lub karty odpowiedzi przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole,
                        o którym mowa w § 18 ust.1. Protokół czytelnie podpisuje uczeń, który zgłosił braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi.
                    7. Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem sprawdzianu, wpisuje się kod ucznia, nadany przez komisję
                        okręgową. Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart odpowiedzi.

                                                                                                                 § 11
 

                    1. W czasie trwania sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki ustawione są w jednym kierunku, w odległości
                         zapewniającej samodzielność pracy uczniów.
                    2. W sali, w której jest przeprowadzony sprawdzian, nie można korzystać z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

                                                                                           § 12
 

                    1. Sprawdzian rozpoczyna się z chwilą zapisania na widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu
                         rozpoczęcia i zakończenia pracy.
                    2. W czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
                         przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków
                         wykluczających możliwość kontaktowania  się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
                    3. W czasie trwania sprawdzianu w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący szkolnego zespołu
                         egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego.
                    4. W czasie trwania sprawdzianu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje.

                                                                                           § 13
 

                    1. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg
                        sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa
                        sprawdzian i unieważnia jego sprawdzian. Informację o przerwaniu i unieważnieniu sprawdzianu ucznia zamieszcza się
                        w protokole, o którym mowa w § 18 ust.1.
                    2. W przypadku stwierdzenia podczas pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia dyrektor komisji okręgowej,
                         w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian tego ucznia.
                    3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, uczeń przystępuje ponownie do sprawdzianu w terminie ustalonym przez dyrektora
                         Komisji Centralnej, nie później niż do 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
                    4. Jeżeli w trakcie ponownego sprawdzianu:
                         a) stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez ucznia lub
                         b) uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący
                              szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian tego ucznia i unieważnia jego sprawdzian.
                    5. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzianu pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, który ponownie
                        przystąpił do sprawdzianu, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian
                        tego ucznia.
                    6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 i 5, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla danego ucznia,
                         w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych ze sprawdzianu, wpisuje się „0”.
                    7. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły
                        podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.


                                                                                           § 14
 

                    1. Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów.
                    2. Pracę uczniów sprawdzają i oceniają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani przez dyrektora komisji
                        okręgowej.
                    3. Wynik sprawdzianu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.
                    4. Wynik sprawdzianu ustalony przez komisje okręgową jest ostateczny.

                                                                                           § 15
 

                    1. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w ustalonym terminie, albo przerwał sprawdzian,
                         przystępuje do sprawdzianu, w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia
                         20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
                    2. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły
                         podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.
                    3. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia
                        20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek Dyrektora Szkoły, może zwolnić ucznia
                        z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor Szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami)
                        ucznia.

                                                                                           § 16
 

                    1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub
                        jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

                                                                                           § 17
 

                    1. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
                    2. Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia komisja okręgowa
                        przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym
                        mowa w § 13 i § 15 ust.1 – do dnia 31 sierpnia danego roku.
                    3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust.2, Dyrektor Szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

                                                                                           § 18
 

                    1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu sprawdzianu. Protokół podpisują
                        przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz przewodniczący zespołów nadzorujących.
                    2. Protokół, o którym mowa w ust.1, przekazuje się niezwłocznie do komisji okręgowej.
                    3. Dokumentację sprawdzianu przechowuje komisja okręgowa przez okres 6 miesięcy.
                    4. Dokumentację sprawdzianu przechowuje się według zasad określonych w odrębnych przepisach.

                                                                                           § 19
 

                    1. Obserwatorami sprawdzianu mogą być:
                         a) delegowani pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
                         b) delegowani pracownicy Komisji Centralnej i komisji okręgowej;
                         c) delegowani pracownicy ministerstw obsługujących ministrów właściwych dla zawodów;
                         d) delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, szkól wyższych
                             i placówek doskonalenie nauczycieli.

                                                                                           § 20
 

                    1. Osoby, o których mowa w § 19, nie uczestniczą w przeprowadzaniu sprawdzianu.

                                                                                           § 21
 

                    1. Uczeń, który jest chory, w czasie trwania sprawdzianu może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu
                        na chorobę.

                                                                                           § 22
 

                    1. Uczeń może, w terminie 2 dni od daty sprawdzianu, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie
                        sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.
                    2. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora
                        komisji okręgowej jest ostateczne.
                    3. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu, na skutek zastrzeżeń, o których mowa
                         w ust.1, lub z urzędu, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, może unieważnić dany
                         sprawdzian i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego sprawdzianu.
                         Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich uczniów, a także w stosunku do poszczególnych uczniów.
                    4. W przypadku niemożności ustalenia wyników sprawdzianu, z powodu zaginięcia lub zniszczenia kart odpowiedzi, dyrektor
                         komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian danych uczniów i zarządza jego
                         ponowne przeprowadzenie.
                    5. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez
                         uczniów dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian tych uczniów
                         i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.
                    6. Termin ponownego sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 i 4, ustala dyrektor Komisji Centralnej.

                                                                                           § 23
 

                    1. Zestawy zadań do sprawdzianu są przygotowywane, przechowywane i przekazywane w warunkach uniemożliwiających ich
                        nieuprawnione ujawnienie.
                    2. W przypadku nieuprawnionego ujawnienia zestawów zadań decyzję co do dalszego przeprowadzenia sprawdzianu podejmuje
                        dyrektor Komisji Centralnej.

                                                                                                           Rozdział XI
                                                                                              Postanowienia końcowe

                                                                                            § 1

                    1. Po każdym zakończonym roku szkolnym WSO poddawane jest weryfikacji, wyciągane są wnioski, które są wytycznymi do
                        dalszej pracy.
                    2. W procesie ewaluacji WSO udział biorą:
                         a) uczniowie (przez wypełnianie ankiet, podczas dyskusji na lekcjach wychowawczych, na zebraniach Samorządu
                              Uczniowskiego),
                         b) rodzice (w czasie zebrań rodzicielskich, poprzez ankiety, dyskusje z nauczycielami),
                         c) nauczyciele (podczas posiedzeń rad pedagogicznych, zebrań, poprzez ankiety, dyskusje).

                                                                                            § 2
                                                           
Procedura wnioskowania o zmiany w systemie
 

                    1. Przekazywanie pisemnych spostrzeżeń, uwag nauczycieli dotyczących wprowadzenia zmian w wewnątrzszkolny system
                        oceniania - przez cały rok szkolny.
                    2. Przedstawianie wniosków na posiedzeniach rad pedagogicznych.
                    3. Podejmowanie, przez Radę Pedagogiczną, uchwały dotyczącej wprowadzenia zmian.

 

10.UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ


                                                                                            § 1

                    1. Szkoła zapewnia uczniom bezpłatne nauczania na I i II etapie kształcenia w zakresie realizacji podstawy programowej zgodnie
                         z ramowym planem nauczania.
                    2. Uczniowie klasy szóstej, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły oraz przystąpili do sprawdzianu przeprowadzanego
                         przez Okręgowa Komisje Egzaminacyjną, kontynuują naukę w gimnazjum.

                                                                                                            Rozdział I
                                                                                                  Obowiązek szkolny


                                                                                            § 1

                    1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono
                        im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy, a także dzieci, w stosunku do których
                        podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy.
                    2. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły lub odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor Szkoły po
                        zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
                    3. Do szkoły przyjmowane są:
                        a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły
                        b) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły.
                    4. Decyzję o przyjęciu ucznia spoza obwodu szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.
                    5. Kryteria rekrutacji uczniów do szkoły podstawowej spoza obwodu:
                         a) rodzic (prawny opiekun) przedstawia opinię z zerówki, do której uczęszczało dziecko,
                         b) w szkole są wolne miejsca.
                    6. Do klasy programowo wyższej niż pierwsza przyjmuje się ucznia na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo
                         niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, do której uczeń uczęszczał.
                    7. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń zostaje przyjęty, są uzupełniane na warunkach
                         ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

                                                                                            § 2

                    1. Obowiązek szkolny uczniowie spełniają poprzez uczęszczanie do szkoły.
                    2. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor na wniosek rodziców może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.
                         Dziecko spełniające obowiązek w tej formie otrzymuje świadectwo ukończenia klasy lub szkoły na podstawie egzaminów
                         klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę.
                    3. Nie spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
                         w administracji.
                    4. Na wniosek Dyrektora Szkoły, uczeń może zostać przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej szkoły.

                                                                                                            Rozdział II
                                                                                              Prawa i obowiązki ucznia

                                                                                            § 1

                    1. Uczeń ma prawo do:
                        • opieki wychowawczej i zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz
                          ochrony przed poniżającym traktowaniem,
                        • znajomości swoich praw,
                        • ochrony sfery życia prywatnego, rodzinnego, ochrony korespondencji,
                        • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,
                        • zapoznania się z programami nauczania, ich treścią i stawianymi wymaganiami,
                        • posiadania pełnej wiedzy na temat systemu oceniania wewnątrzszkolnego, korzystania z zasad dotyczących sprawdzania
                          wiedzy i umiejętności określonych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, Regulaminie Szkoły i umowie
                          "uczeń - nauczyciel",
                        • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
                        • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
                        • swobodnego wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,
                        • pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych oraz indywidualnej pomocy w nauce w przypadkach trudności,
                        • bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
                        • poszanowania swej godności i nietykalności osobistej,
                        • korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów,
                        • reprezentowania szkoły w konkursach przedmiotowych, przeglądach artystycznych i zawodach sportowych.

                                                                                            § 2

                    Uczeń ma obowiązek:
                    1. Przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły Podstawowej oraz wewnętrznych regulaminach, a zwłaszcza:
                        • systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych oraz w zajęciach pozalekcyjnych zgodnych z dokonanym
                           wyborem,
                        • dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
                        • dbałości o mienie własne, szkolne i mienie innych uczniów,
                        • aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły,
                        • przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zajęć, przerw i zabaw,
                        • przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i pracowników szkoły,
                        • szanowania przekonań, poglądów i godności drugiego człowieka,
                        • reagowania na zło, krzywdę i zagrożenia zauważone w szkole i poza nią,
                        • odrzucania negatywnych wzorców zachowań i wystrzegania się szkodliwych nałogów,
                        • bycia odpowiedzialnym za własne życie i rozwój osobowości,
                        • dbania o własne zdrowie i przestrzegania zasad higieny ,
                        • godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz,
                        • przestrzegania zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, używania i posiadania środków odurzających oraz zakazu
                           korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas lekcji i innych zajęć jak również nagrywania
                           filmów i wykonywania zdjęć, za pomocą tych urządzeń, na terenie szkoły,
                        • zmieniać obuwie zgodnie z zarządzeniami Dyrektora oraz zostawiać odzież wierzchnią w szatni,
                        • noszenia jednolitego stroju, który stanowi dla chłopców niebieska koszula i granatowa kamizelka, dla dziewcząt niebieska
                           bluzka i granatowa sukienka, którego wprowadzenie i określenie wzoru jest dokonywane wspólnie z Radą Rodziców,
                        • zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,
                        • wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności,
                          uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie. W razie spóźnienia na zajęcia, uczeń
                          zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają,
                        • właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych: ma obowiązek zachowywać podczas lekcji należytą uwagę, nie
                           rozmawiać z innymi uczniami, zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela,
                        • systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu,
                        • uczęszczania w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych i wyrównawczych,
                        • usprawiedliwienia w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych – usprawiedliwienie uczeń
                           zobowiązany jest przedłożyć w dniu stawienia się na zajęciach; usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców,
                           w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka,
                        • postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności,
                        • dbania o honor i tradycje szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu,
                        • godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,
                        • dbania o piękno mowy ojczystej,
                        • okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
                        • podporządkowania się zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycielom oraz ustaleniom samorządu
                           klasowego lub szkolnego,
                        • podporządkowania się zarządzeniu Dyrektora Szkoły w sprawie korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń
                           elektronicznych,
                        • przestrzegania zasad współżycia społecznego:
                           - uczeń okazuje szacunek dorosłym i kolegom,
                           - przeciwstawia się przejawom wulgaryzmu i brutalności,
                           - szanuje poglądy i przekonania innych,
                           - szanuje godność i wolność drugiego człowieka,
                           - zachowuje tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu chyba, że szkodziłby
                             ogółowi, zdrowiu czy życiu.
                        • dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów:
                           - uczeń nie pali tytoniu i nie pije alkoholu,
                           - nie używa narkotyków ani innych środków odurzających,
                           - zachowuje czysty i schludny wygląd,
                           - troszczy się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz,
                           - za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice. Rodzice zobowiązani są osobiście naprawić
                             zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia.

                                                                                                                    § 3

                    1. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły przedmiotów i środków zagrażających życiu i zdrowiu.
                    2. Uczeń szanuje mienie szkolne i mienie kolegów. W przypadku zniszczenia mienia za wyrządzone szkody odpowiadają  jego
                        rodzice lub prawni opiekunowie.
                    3. Uczniom zabrania się opuszczania szkoły podczas przerw.
                    4. Uczeń zobowiązany jest do przedstawienia usprawiedliwienia za nieobecność na zajęciach szkolnych w terminie określonym
                         w Regulaminie Szkoły
                    5. Uczeń ma obowiązek uzupełnienia braków wynikających z nieobecności w szkole.
                    6. Zabrania się farbowania włosów i stosowania makijażu.
                    7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za:
                        • biżuterię przynoszoną przez uczniów, jej zgubienie, zniszczenie oraz ewentualne uszkodzenie ciała wynikające z noszenia
                           tej biżuterii,
                        • spory wynikłe między uczniami w wyniku handlu lub wymiany przedmiotami między uczniami. Spory te rozstrzygają
                           zainteresowani rodzice.
 

                                                                                             § 4

                    Uczeń jest nagradzany za:
                    • rzetelną naukę i wzorową postawę,
                    • pracę na rzecz szkoły,
                    • dzielność i odwagę,
                    • pomoc innym w nauce,
                    • szczególną aktywność na terenie klasy,
                    • udział i sukcesy w konkursach, zawodach,
                    • własnoręczne wykonanie pomocy dydaktycznej, pracy artystycznej, użytkowej itp.,
                    • pomoc kolegom w rozwiązywaniu konfliktów.
                    Formami nagród i wyróżnień są:
                    • świadectwa ukończenia klasy i szkoły z wyróżnieniem,
                    • nagroda organów statutowych, organu prowadzącego, instytucji i osób fizycznych,
                    • pochwała ustna udzielona przez nauczyciela wychowawcę wobec klasy,
                    • pochwała ustna udzielona przez Dyrektora Szkoły na apelu szkolnym,
                    • list pochwalny Dyrektora skierowany do rodziców,
                    • częściowe sfinansowanie wycieczki lub inną nagrodę pieniężną lub rzeczową w ramach możliwości finansowych szkoły
                       i organów statutowych.
                    Uczeń otrzymuje świadectwo promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem po spełnieniu warunków określonych
                    odrębnymi przepisami.
                    Średnią ocen oblicza się ze wszystkich zajęć edukacyjnych ujętych w planie nauczania, na które uczęszcza uczeń o ile przepisy
                    szczególne nie stanowią inaczej.

                    Rodzaje nagród:
                   
                    1. Kształcenie zintegrowane:
                        • nagroda książkowa,
                        • dyplom uznania.
                    2. Uczniowie klas 4 – 6:
                        • świadectwo z wyróżnieniem,
                        • nagroda książkowa lub rzeczowa,
                        • nagroda Dyrektora Szkoły,
                        • złoty medal absolwenta.
                    3. Rodzice:
                        • list gratulacyjny.

                    Osoby przyznające nagrody:
                    • dyrektor szkoły,
                    • nauczyciele i wychowawca klasy,
                    • opiekunowie organizacji szkolnych.
 

                                                                                             § 5
                                                                              
Kryteria nagradzania

                    1. Kształcenie zintegrowane:
                        • nagroda książkowa.
                    Uczeń nagradzany jest za sprawne i trwałe opanowanie wiadomości i umiejętności oraz zachowanie godne naśladowania.

                    2. Klasy 4 – 6:
                        • nagroda książkowa - nagrodę książkową przyznaje się uczniowi za uzyskanie wysokich wyników w nauczaniu (średnia ocen
                           4, 75 i powyżej) oraz bardzo dobre lub wzorowe zachowanie.
                        • dyplom - dyplom przyznaje się za: wzorowe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków szkolnych, 100% frekwencji.
                        • złoty medal absolwenta – szkoła przyznaje uczniowi zgodnie z opracowanym regulaminem.
                        • nagroda Dyrektora Szkoły – szkoła przyznaje uczniowi zgodnie z opracowanym regulaminem.

                                                                                             § 6

                    1. Uczeń jest karany za:
                        • nieprzestrzeganie statutu i regulaminów,
                        • zaniedbywanie się w nauce,
                        • naruszanie nietykalności cielesnej,
                        • nieposzanowanie godności ludzkiej,
                        • niszczenie mienia szkolnego,
                        • palenie papierosów, picie alkoholu, używanie narkotyków i innych środków odurzających,
                        • wagary,
                        • wchodzenie w kolizję z prawem.
                    2. Ustala się następujące rodzaje kar:
                        • upomnienie ucznia przez nauczyciela, wychowawcę,
                        • nagana dyrektora,
                        • pisemne powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) o zachowaniu ucznia,
                        • zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,
                        • zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz,
                        • przeniesienie ucznia do równoległej klasy w obrębie szkoły,
                        • przeniesienie ucznia do innej szkoły z zastrzeżeniem ust. 3 do 5.
                    3. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor może wystąpić z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły przez
                         Kuratora Oświaty za nagminne łamanie Statutu po wyczerpaniu wszystkich możliwości oddziaływania wychowawczego.
                    4. Wniosek o przeniesienie może nastąpić, gdy uczeń:
                        • umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu kolegi,
                        • nagminnie wchodzi w kolizję z prawem,
                        • z premedytacją demoralizuje innych uczniów,
                        • permanentnie narusza postanowienia statutu szkoły,
                        • przebywa na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
                    5. Dyrektor może wstrzymać wykonanie kary wobec ucznia, jeżeli uzyskał on poręczenie wychowawcy klasy, Samorządu
                        Uczniowskiego, Rady Rodziców.

                                                                                             § 7

                    1. Uczeń bądź jego rodzice mają prawo odwołać się od wymierzonej kary w terminie 14 dni na piśmie skierowanym do Dyrektora.
                    2. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ma obowiązek w ciągu 14 dni zbadać sprawę i podjąć decyzję. Wykonanie kary
                        może być utrzymane w mocy, zawieszone lub uchylone.
                    3. Wykonanie kary może być zawieszone na czas próby, jeżeli uczeń otrzyma poręczenie jednego z organów statutowych szkoły.
       
                                                                                             § 8

                    Szkoła ma obowiązek pisemnego informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub
                    zastosowaniu wobec niego kary.

                                                                                          
11. CEREMONIAŁ SZKOŁY

                                                                                             § 1

                    1. W szkole obchodzone są uroczystości szkolne:
                         • Rozpoczęcie roku szkolnego,
                         • Pasowanie na ucznia,
                         • Dzień Edukacji Narodowej,
                         • Rocznica Odzyskania Niepodległości,
                         • Otrzęsiny 6 – latków,
                         • Jasełka,
                         • Choinki noworoczne,
                         • Dzień Wiosny,
                         • Misterium Wielkopostne,
                         • Tydzień z ekologią,
                         • Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 – Maja,
                         • Tydzień profilaktyki,
                         • Święto Szkoły,
                         • Szkolna Olimpiada Sportowa,
                         • Pożegnanie absolwentów,
                         • Zakończenie roku szkolnego.
                    2. Uroczystościom szkolnym przewodniczy Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona.
                    3. W czasie uroczystości szkolnych uczniów obowiązuje strój galowy.
                    4. Szkoła posiada sztandar, hymn szkoły, tarczę szkolną i logo.

                                                                     12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

                                                                                             § 1

                    1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
                    2. Szkoła Podstawowa prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami .
                    3. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.
                    4. W szkole obowiązują wszelkie przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach oświatowych.
                    5. Zmiany do statutu zatwierdza Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
                    6. Statut jest dostępny w sekretariacie szkoły, w pokoju nauczycielskim, w bibliotece szkolnej.
                    7. Statut obowiązuje od daty uchwalenia (1 września 2007 r.).

 

powrót