Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie

 

 

§ 1

          Cele Samorządu:

        1.  Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach  

             uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych.

        2.  Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się,  

             przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupę.

        3.  Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.

 

§ 2

          Zadania Samorządu:

        1.  Organizowanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych zawartych w Statucie Szkoły.

        2.  Przedstawianie Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Szkoły opinii i potrzeb uczniów,
             spełnianie wobec tych organów szkoły roli rzecznika interesów ogółu uczniów.

        3.  Współdziałanie z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców w zapewnieniu uczniom należytych  

             warunków do nauki i udzielanie niezbędnej pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

        4.  Inicjowanie i współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań naukowych,

             kulturowych, sportowych.

        5.  Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do niezbędnych prac na rzecz szkoły,

             inspirowanie do udziału w pracy społecznie użytecznej, w środowisku.

        6.  Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w szkole, w środowisku

             rówieśniczym i rodzinnym.

        7.  Analizowanie zawartości „skrzynki kontaktowej” w obecności opiekuna Samorządu.

        8.  Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami.

        9.  Podtrzymywanie i wzbogacanie tradycji szkoły, dbanie o jej imię i honor.

  

§ 3

       Uprawnienia Samorządu:

        1.  Prawo przedstawiania Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców wniosków i opinii

             dotyczących wszystkich spraw szkoły.

        2.  Prawo do przedstawiania propozycji do Programu Wychowawczego Szkoły wynikających  z potrzeb
             i zainteresowań uczniów.

        3.  Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.

        4.  Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

        5.  Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem

             szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.

        6.  Redagowanie ściennych gazetek szkolnych, prowadzenie kroniki.

        7.  Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi

             potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

        8.  Prawo wypowiadania opinii na temat współpracy z nauczycielem pełniącym rolę opiekuna Samorządu.

        9.  Dysponowanie, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu oraz środkami

             wspólnie wypracowanymi przez młodzież.

       10. Prowadzenie na terenie szkoły oraz w środowisku lokalnym akcji charytatywnych.

 

§ 4

       Władze Samorządu Uczniowskiego:

        1.  Wszyscy uczniowie szkoły należą do Samorządu Uczniowskiego, a  uczniowie poszczególnych klas
             do samorządów klasowych.

        2.  Najwyższą władzą samorządów klasowego i szkolnego jest ogólne zebranie członków.

        3.  Władzą wykonawczą samorządów są zarządy samorządu klasowego i szkolnego.

        4.  Struktura organizacyjna Zarządu Samorządu Szkolnego:

    a.  przewodniczący Zarządu Samorządu Szkolnego,

    b.  zastępca,

    c.  sekretarz,

    d.  członkowie sekcji.

        5.  Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego odbywają się według ordynacji ustanowionej na zasadach

             demokratycznych przez ogół członków samorządów.

        6.  Wybory do Samorządu Szkolnego:

              a.  termin wyborów: do końca września każdego roku szkolnego,
              b.  ostateczny termin zgłoszenia kandydatów upływa na 10 dni przed wyborami,
              c.  przejęcie władzy przez nowy samorząd: 1 października każdego roku szkolnego.

        7.  Kadencja Zarządu Samorządu Uczniowskiego trwa przez okres roku szkolnego.

 

§ 5

       Zarząd Samorządu:

             1.  Zarząd Samorządu współpracuje z opiekunem Samorządu Uczniowskiego, samorządami klasowymi,

                  dyrektorem szkoły i uzgadnia z nimi plany pracy i ważniejsze przedsięwzięcia.

             2.  Zarząd Samorządu informuje ogół uczniów o swojej działalności.

 

§ 6

       Fundusze Samorządów:

        1.  Samorządy mogą posiadać własne fundusze, które służą do finansowania ich działalności, dysponentem 

                funduszów jest Zarząd w porozumieniu z opiekunami.

        2.  Fundusze samorządów mogą być tworzone:

                  a.  z kwot uzyskanych za wykonywaną przez uczniów odpłatnie pracę,

                  b.  z dochodów uzyskanych z organizowanych przez samorząd imprez,

                  c.   z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych,

                  d.  ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców, instytucje i organizacje oraz osoby prywatne.

 

§ 7
 

          Obowiązki Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej wobec Samorządu Uczniowskiego:

        1.  Udzielanie pomocy w całokształcie działalności samorządów, w szczególności w przedsięwzięciach

             wymagających udziału pracowników szkoły.

        2.  Zapoznanie Samorządu z tymi elementami programu Wychowawczego Szkoły, których realizacja uzależniona

             jest od aktywności i inicjatywy dzieci oraz informowanie ich o aktualnych sprawach wychowawczych
             i problemach szkoły.

        3.  Zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności samorządów
             (np. udostępnianie pomieszczeń, sprzętu, materiałów biurowych).

        4.  Wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii uczniów oraz informowanie o zajętym przez władze szkolne

             stanowisku.

        5.  Czuwanie nad zgodnością działalności Samorządu z celami wychowawczymi szkoły.

        6.  Zapewnienie koordynacji działalności Samorządu z innymi organizacjami uczniowskimi i z władzami szkoły.

        7.  Powołanie opiekunów Samorządu.

        8.  Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienia Samorządu, jeżeli jest ono

             sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

 

§ 8
 

       Obowiązki opiekunów Samorządu Uczniowskiego:

        1.  Udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli i Dyrektora Szkoły.

        2.  Czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu, w tym również w zakresie dysponowania jego funduszami.

        3.  Informowanie dzieci o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.

        4.  Inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z Samorządem i udzielanie mu pomocy w jego

             działalności.

        5.  Uczestnictwo w ocenianiu pracy Samorządu dokonywanej przez Dyrektora Szkoły i Radę Pedagogiczną.

 

§ 9

       Dokumentację pracy Samorządu stanowią:

        1.  Regulamin Samorządu.

        2.  Zeszyt protokołów.

        3.  Roczne plany pracy.

        4.  Kronika Szkoły.

powrót