PRIORYTETY

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5

im. Jana Pawła II  w Lipnie 

na rok szkolny  2016/2017


 

           1. Efektywne wykorzystanie zajęć lekcyjnych przez nauczycieli w celu podniesienia wyników nauczania.

 

           2. Doskonalenie stosowania oceniania kształtującego w procesie lekcyjnym.

 

           3. Wdrażanie nowoczesnych metod pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych.

                Rozwijanie kompetencji informatycznych.

 

           4. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości ze szczególnym zwróceniem uwagi na kształtowanie

                postaw patriotycznych i obywatelskich.

 

           5. Współpraca nauczycieli uczących w jednym oddziale. Doskonalenie korelacji międzyprzedmiotowej.

 

           6. Współdziałanie z instytucjami pomocy w celu organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

                oraz wykorzystania w szerszym stopniu aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii.

  

          

powrót