Dodatkowa oferta edukacyjna szkoły w roku szkolnym 2016/2017 

 

                            Szkoła organizuje i udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na
                rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz
                rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia.
                W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:
                * zajęć rozwijających uzdolnienia,
                * zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
                * zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
                * zajęć socjoterapeutycznych,
                * zajęć logopedycznych.

                           Uczniowie rozwijają również swoje uzdolnienia, zainteresowania i umiejętności, uczestnicząc
                w zajęciach kół zainteresowań:
                * kole matematycznym,
                * kole przyrodniczym,
                * kole językowym,
                * kole plastycznym,
                * kole tanecznym,

                * kole wokalnym,
                * kole teatralnym,
                * chórze 
                oraz pracując w Samorządzie Uczniowskim, Szkolnym Kole PCK, LOP, SKO, Sklepiku Uczniowskim.
                Organizowane są wycieczki turystyczno-krajoznawcze oraz prowadzone są zajęcia
                w ramach "zielonych szkół". Uczniowie wyjeżdżają również na spektakle teatralne i filmowe.

                           Szkoła prowadzi działania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. Aktywnie włącza się
                w realizację programów:

                * Owoce i warzywa w szkole
                * Mleko w szkole

                * Problem z głowy
                * Zachowaj Trzeźwy Umysł
                * Bezpieczna i przyjazna szkoła

                Biblioteka szkolna włącza się w program rządowy "Książki naszych marzeń".
                Samorząd uczniowski aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych:
WOŚP, "Zakręcona akcja",
                "Przywróćmy dzieciom uśmiech".
                W szkole działa świetlica szkolna, w której dzieci rodziców pracujących mogą odrabiać lekcje,
                rozwijać zainteresowania, uczestniczyć w zajęciach zapewniających prawidłowy rozwój fizyczny.

 

 

powrót