Szkoła Podstawowa Nr 5 
im. Jana Pawła II w Lipnie

Strona główna

Nasz Patron

Historia Szkoły

Historia Lipna

Dokumentacja Szkoły

Kadra pedagogiczna

Samorząd
Uczniowski

Kącik ucznia
i rodzica

Kronika wydarzeń

 

Historia naszej szkoły

Historia   ,,piątki"   rozpoczęła   się  12  lipca   1990  r.  wnioskiem  Burmistrza  Miasta  Lipna p.  Ryszarda  Paproty  w  sprawie  powołania  szkoły  podstawowej  oraz decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania p. mgra Mariana Lewandowskiego o powołaniu z dniem 1 września 1990 r. Szkoły Podstawowej nr 5 w Lipnie przy Placu 11 Listopada 13. Za swoją siedzibę szkoła obrała obiekt po byłym Komitecie Miejskim PZPR (Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej). Budynek jasny, przestronny, o znacznej powierzchni, dysponował 14 pomieszczeniami zaadaptowanymi na klasy oraz 4 pomieszczeniami przeznaczonymi na gabinet dyrektora, sekretariat, bibliotekę i pokój nauczycielski. W uroczystym otwarciu szkoły wzięli udział: ks. bp. Czesław Lewandowski, Kurator Oświaty, władze samorządowe miasta, zaproszeni goście, rodzice, uczniowie. Edukację w nowej szkole rozpoczęło 389 uczniów podzielonych na 16 klas oraz 45 dzieci w dwóch oddziałach przedszkolnych. Wśród 29 nauczycieli i 5 pracowników administracji i obsługi 10 pedagogów posiadało wyższe wykształcenie magisterskie. Funkcję dyrektora szkoły powierzono mgr Leszkowi Statkiewiczowi.
* Od 1 I 1996 r. staliśmy się szkołą samorządową prowadzoną  przez  Zarząd  Miasta  pod 
   przewodnictwem  Burmistrza  mgra   Wiesława   Białuchy.
* 16 listopada 1998 r. – uczniowie i nauczyciele szkoły podczas wyjazdu do Włoch spotykają się 
   w auli Jana Pawła w Rzymie z Ojcem Świętym – Janem Pawłem II.

* Rok szkolny 1999/2000 – w wyniku reformy oświaty szkoła staje się sześcioklasową szkołą
   podstawową
.
* 19  X  2000  r.  świętowaliśmy  10-lecie  powstania  szkoły  oraz  uhonorowanie szkoły 
   sztandarem.
* Od 2002 r. wydawany jest folder szkoły informujący rodziców i uczniów o priorytetach szkoły,
   sukcesach, ważnych wydarzeniach i podejmowanych przedsięwzięciach.

* 13 V 2003 r. miało miejsce doniosłe wydarzenie: szkoła przyjmuje Imię Wielkiego Polaka -
   Papieża Jana Pawła II.

* Od 2003 r. szkoła uczestniczy w Ogólnopolskich Pielgrzymkach Rodzin Szkół im. Jana Pawła II
   na Jasnej Górze.
* W październiku 2003 r. szkoła otrzymała miano „Szkoły z klasą”.
* W październiku 2004 r. została otwarta w naszej szkole nowoczesna pracownia komputerowa.
* W październiku 2005 r. – szkoła w ramach roku Europejskiej Edukacji Obywatelskiej realizowała
   autorski projekt „Pola Negri – sławną lipnowianką”.
* 1 września 2007 r. dyrektorem szkoły zostaje mgr Marzena Zielińska.
* Od 2007 r. uczniowie naszej szkoły, podczas zajęć wych. fizycznego, mogą korzystać z basenu
   wybudowanego przy szkole.
* W 2007 r. do szkoły zostały wprowadzone mundurki szkolne dla uczniów (granatowa kamizelka
   i sukienka z logo szkoły oraz błękitne koszule).
* Od 2008 r. uczniowie mogą korzystać z nowej szatni szkolnej.
* W roku 2008 powstaje przy szkole świetlica środowiskowa „Arka”.
* W
latach szkolnych 2010/2011/2012 szkoła brała udział w projekcie współfinansowanych przez
   Unię  Europejską  „Wyrównywanie  Szans  Edukacyjnych  Uczniów  Gmin Powiatu 
   Lipnowskiego”, a w roku 2011/12 „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów
   klas I – III”.
* Rok 2010  - rozpoczęcie realizacji projektów „Szklanka mleka” i „Owoce i warzywa w szkole”.
* Rok 2010 – szkoła zostaje wyposażona w sprzęt do sali zabaw  w ramach projektu
  „Radosna Szkoła”.
* Rok 2010 – wyposażenie klas pierwszych w tablicę interaktywną.
* Rok 2012 – szkoła zostaje podłączona do ciepłociągu miejskiego.
* Rok 2013 – w szkole zostaje przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna przez Kuratorium Oświaty
   w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku, szkoła uzyskała w badanych obszarach wysoki
   stopień spełniania wymagań.
* Rok 2013 – przystąpienie do powiatowego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
   „Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół”.
* Rok 2014 – wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły i modernizacja sali komputerowej.
* Rok 2015 – remont oddziału przedszkolnego, zakup projektorów i pomocy dydaktycznych do klas
   edukacji wczesnoszkolnej.
*
13 maja 2015 r. – Jubileusz 25–lecia powstania szkoły.
* W ciągu 25 lat istnienia szkołę ukończyło 1268 absolwentów.


                                                                       
powrót